Όταν η επένδυση σε εξοπλισμό, λογισμικό, εγκαταστάσεις, κ.λπ. είναι σημαντικού κόστους και εύρους, συχνά προκύπτει ότι σχεδιαστικές προτάσεις που δείχνουν αισθητικά άρτιες ή μακροσκοπικά λειτουργικές δεν γίνονται αποδεκτές από τους εργαζομένους. Αυτό συμβαίνει διότι έχουν παραλειφθεί σημαντικές εργονομικές προδιαγραφές και κανόνες και δεν έχουν ενσωματωθεί τα αντίστοιχα εργονομικά πρότυπα στο σχεδιασμό τους.

Η αξιολόγηση των υφιστάμενων θέσεων και των χώρων εργασίας εφαρμόζεται όταν επιζητείται η τεκμηρίωση της εναρμόνισης (compliance) με συγκεκριμένες προδιαγραφές, όπως προκύπτουν από κανονισμούς, νομοθεσία ή πρότυπα.

Η Ergonomia διαθέτοντας έμπειρους εργονόμους με ειδικές σπουδές και γνώση, μπορεί να προσφέρει σημαντική υποστήριξη στη διαδικασία της επιλογής ή της αξιολόγησης εξοπλισμού, επίπλων, χώρων εργασίας, επάρκειας κτιριακών εγκαταστάσεων, έως και ευχρηστίας λογισμικού.

 • Αξιολόγηση Επίπλων και λοιπού Εξοπλισμού Γραφείου.
 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην Επιλογή Εξοπλισμού Γραφείου.
 • Αξιολόγηση Βιομηχανικού Εξοπλισμού, Εργαλείων και Βοηθημάτων Εργασίας.
 • Εργονομική Αξιολόγηση Θέσεων Εργασίας.
 • Αξιολόγηση Χώρων Εργασίας, Επιτόπιοι Έλεγχοι Διακρίβωσης Εργονομικών Συνθηκών.
 • Αξιολόγηση Εργασιακού Περιβάλλοντος - Μετρήσεις Φυσικών Παραγόντων.
 • Εκτίμηση Θερμικής Καταπόνησης Εργαζομένων.
 • Ανάλυση Ευχρηστίας Λογισμικού / Usability Assessment.

 • Την ενσωμάτωση εργονομικών προτύπων και προδιαγραφών στην επιλογή εξοπλισμού.
 • Την εξέταση παραγόντων όπως τα ανθρωπομετρικά δεδομένα του πληθυσμού των τελικών χρηστών, οι δεξιότητές τους και άλλους συναφείς περιορισμούς που θα αναδείξει η Εργονομική Ανάλυση.
 • Την έγκαιρη αναγνώριση προβλημάτων (προ της επιλογής ή της υλοποίησης κάποιου σχεδίου) κατά την εξέταση εναλλακτικών λύσεων.
 • Τη συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας και την πρόταση εναλλακτικών λύσεων / βελτιώσεων.