Η υπηρεσία «Διαχείρισης Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων και Άγχους» στοχεύει στην υποστήριξη για την αντιμετώπιση προσωπικών ανησυχιών και προβλημάτων που επηρεάζουν την επαγγελματική απόδοση και εντάσσεται στα Προγράμματα Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Employee Assistance Programs-EAP). Δικαιούχοι του προγράμματος μπορεί να είναι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης και τα μέλη κάτω από την ίδια στέγη.

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει συμβουλευτική μέσω δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης με άμεσα διαθέσιμους ψυχολόγους της Ergonomia. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συμβουλευτικής γίνεται μια πρώτη αξιολόγηση του θέματος που απασχολεί τον εργαζόμενο και εάν το επιθυμεί προγραμματίζονται επιπλέον τηλεφωνικά ραντεβού για την ουσιαστικότερη βοήθειά του. Εάν πρόκειται για περιστατικό που δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της «βραχείας τηλεφωνικής συμβουλευτικής υποστήριξης», τότε παραπέμπεται σε αρμόδια υπηρεσία της χώρας. Η υπηρεσία στελεχώνεται από έμπειρους ψυχολόγους, οι οποίοι ύστερα από ειδική εκπαίδευση συνεργάζονται με την Ergonomia αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Το γεγονός αυτό επιτρέπει στον εποπτεύοντα ψυχολόγο να έχει άμεση εικόνα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αν κριθεί από τον ψυχολόγο της Ergonomia ότι είναι απαραίτητη η συνέχιση της υποστήριξης μέσω ατομικών συνεδριών, πρόσωπο με πρόσωπο, υπάρχει η δυνατότητα να διενεργούνται οι συναντήσεις στα κατά τόπους γραφεία των συνεργαζόμενων συμβούλων ψυχολόγων για περιορισμένο αριθμό συνεδριών. Τέλος, σε περίπτωση απομακρυσμένων περιοχών μπορεί να αξιοποιηθεί δυνατότητα on-line συμβουλευτικής μέσω internet.