Αξιολόγηση Κουλτούρας Ασφάλειας

 

Για την αξιολόγηση του επιπέδου Κουλτούρας Ασφάλειας σε μια επιχείρηση, χρησιμοποιούνται δύο βασικές έννοιες: η Ασφαλής Συμπεριφορά και το Κλίμα Ασφάλειας.

Η Ασφαλής Συμπεριφορά μπορεί να μετρηθεί παρατηρώντας τον τρόπο που εκτελείται η εργασία, μέσω περιοδικών επιθεωρήσεων. Οι δείκτες ασφαλούς συμπεριφοράς (δηλαδή η συμμόρφωση με τις οδηγίες και τις διαδικασίες ασφαλούς εργασίας) ορίζονται από την κάθε επιχείρηση ανάλογα με τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας που εφαρμόζεται (ανεξάρτητα από το εάν αυτό είναι πιστοποιημένο κατά κάποιο σχετικό πρότυπο ή όχι) και αντικατοπτρίζουν το βαθμό Ασφαλούς Συμπεριφοράς του προσωπικού.
Το Κλίμα Ασφάλειας αντικατοπτρίζει τις πεποιθήσεις (πιστεύω) των εργαζομένων στα θέματα ασφάλειας εργασίας και είναι συνάρτηση της προσωπικότητας και των αξιών του κάθε εργαζόμενου. Είναι φανερό ότι η Ασφαλής Συμπεριφορά και το Κλίμα Ασφάλειας συνδέονται μεταξύ τους. Όσο περισσότερο εφαρμόζονται οι οδηγίες και διαδικασίες ασφαλούς εργασίας τόσο περισσότερο εμπεδώνονται οι σχετικές αξίες και το κλίμα ασφαλείας, αλλά και αντίστροφα. Το Κλίμα Ασφάλειας δεν είναι δυνατόν να μετρηθεί μέσω της παρατήρησης. Γι αυτό χρησιμοποιούνται ειδικά ψυχομετρικά εργαλεία τα οποία μετρούν την έφεση του εργαζόμενου σε συμπεριφορές ασφάλειας.

Βελτίωση Κουλτούρας Ασφάλειας

 

Η βελτίωση της Κουλτούρας Ασφάλειας σε μια επιχείρηση εξαρτάται από τρεις βασικούς παράγοντες: τη συμμόρφωση και δέσμευση του προσωπικού στα θέματα ασφάλειας σύμφωνα με τις διαδικασίες ΑΥΕ της εταιρείας, τα στοιχεία προσωπικότητας/ατομικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων (άτομα που τείνουν βάσει προσωπικών χαρακτηριστικών σε πιο ανασφαλείς ή όχι συμπεριφορές) και τη δέσμευση της διοίκησης, αναγνωρίζοντας ότι η Ασφάλεια Εργασίας αποτελεί Αξία και όχι απλά μια προτεραιότητα. Τα πορίσματα/συμπεράσματα κατόπιν του συγκερασμού μέσω αξιολόγησης των τριών παραπάνω παραγόντων μπορούν να οδηγήσουν στις κατάλληλες ενέργειες βελτίωσης και ανάπτυξης του επιπέδου Κουλτούρας Ασφάλειας της εταιρείας.

 

Πρόγραμμα Αξιολόγησης και Βελτίωσης της Κουλτούρας Ασφάλειας της Ergonomia

 

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Αξιολόγησης και Βελτίωσης της Κουλτούρας Ασφάλειας της Ergonomia βασίζεται σε έγκυρη και δοκιμασμένη μεθοδολογία, μέσω σταθμισμένων ψυχομετρικών εργαλείων.  Η υπηρεσία περιλαμβάνει τη διεξαγωγή του Safety Climate Survey (on line) και τη συμπλήρωση του ειδικού ερωτηματολογίου.

Ακολουθεί η ανάλυση του ομαδικού προφίλ συμπεριφορών μέσω της συγκέντρωσης των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων στο οποίο αναδεικνύονται οι συμπεριφορές ρίσκου. Επίσης, συντάσσεται η αναφορά των ομαδικών αποτελεσμάτων της έρευνας του Κλίματος Ασφαλείας. Τα πορίσματα των δύο μετρήσεων παρουσιάζονται στη διοικητική ομάδα και ακολούθως προτείνεται η ανατροφοδότηση/ενημέρωση για τα αποτελέσματα του Safety Report σε ατομικό επίπεδο (Coaching), παρουσία του Συμβούλου μας, ώστε να συζητηθούν οι συμπεριφορές ρίσκου σε συνδυασμό με επικίνδυνες ενέργειες ή καταστάσεις μη ασφαλούς συμπεριφοράς και να δομηθεί πλάνο ενεργειών βελτίωσης των επικίνδυνων συμπεριφορών.

Τέλος, εάν κριθεί σκόπιμο, προτείνονται εκπαιδεύσεις για θέματα ασφάλειας στην επιχείρηση, οι οποίες θα εστιάζουν στις περιοχές οι οποίες έχουν αναδειχθεί από τις προηγούμενες παρεμβάσεις.