Το άγχος κατά την εργασία, όταν υπερβαίνει ορισμένα όρια, μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση και στην ποιότητα της εργασίας. Συντηρητικές εκτιμήσεις ανεβάζουν το οικονομικό κόστος που προκαλείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το εργασιακό άγχος σε 20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ άξιο προσοχής είναι ότι οι Έλληνες κατέχουν την πρώτη θέση, με άνω του 72% να αναγνωρίζουν ότι πάσχουν από εργασιακό άγχος.

Το άγχος αποτελεί το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα υγείας που συνδέεται με την εργασία και το οποίο αναφέρεται συχνότερα από τους εργαζόμενους, ενώ μαζί με τους Ψυχοκοινωνικούς Κινδύνους (ΨΚΚ) θεωρείται ότι ευθύνεται για περισσότερες από το ήμισυ του συνόλου των χαμένων εργατοωρών (50-60%).

Η Ergonomia αναλαμβάνει την εκτίμηση του άγχους και των ΨΚΚ κατά την εργασία, υποστηρίζοντας αρχικά την επιχείρηση με ενημέρωση και εκπαίδευση από έμπειρους ψυχολόγους και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μέθοδο. Έμφαση δίνεται στην προετοιμασία εφαρμογής προγραμμάτων αντιμετώπισης των αιτιών που προκαλούν το άγχος και τους ΨΚΚ.

Η υπηρεσία - μεταξύ άλλων- μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Χορήγηση εξειδικευμένου και σταθμισμένου σε ελληνικό δείγμα ερωτηματολόγιου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα εργαζομένων, ή στο σύνολό τους.
  • Επεξεργασία των στοιχείων και υποβολή έκθεσης αποτελεσμάτων, η οποία ανάλογα με τα ευρήματα εστιάζει σε συγκεκριμένες ενέργειες πρόληψης.
  • Συμβολή στη διαμόρφωση παρεμβάσεων για την πρόληψη του άγχος και των ΨΚΚ.

 

H συμβολή της Ergonomia στον Οδηγό για τη Διαχείριση του Άγχους και των ΨΚΚ 

Ergonomia επιλέχτηκε, λόγω της μακρόχρονης εμπειρίας της, να συμβάλλει στην προσαρμογή για την Ελλάδα και την Κύπρο του ηλεκτρονικού οδηγού για τη διαχείριση του άγχους και των ΨΚΚ, τον οποίο έχει αναπτύξει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA). Ο οδηγός διατίθεται δωρεάν μέσω του διαδικτύου στο σύνδεσμο: Stress management in safe and healthy workplaces