Όταν μία επένδυση σε εξοπλισμό είναι σημαντικού κόστους και εύρους (π.χ. η επιλογή εξοπλισμού γραφείου για 7.500 θέσεις εργασίας στα ΚΕΠΥΟ), πιθανό λάθος στο σχεδιασμό ή την επιλογή διορθώνεται μόνο με απόσυρση και αντικατάσταση του προϊόντος (π.χ. μη εργονομικές θέσεις εργασίας). Τότε, η εργονομική ανάλυση των απαιτήσεων (π.χ. αξιολόγηση θέσεων εργασίας στην Coca-Cola HCB), η χάραξη εργονομικών προδιαγραφών, ο σχεδιασμός και η προμήθεια εξοπλισμού με βάση εργονομικά κριτήρια και η αισθητική ένταξη των σχεδίων στο χαρακτήρα της κάθε επιχείρησης (π.χ. ο σχεδιασμός των επίπλων στα V-shops της Vodafone) προσδίδουν μία εξαιρετική σχέση κόστους και οφέλους που ελαχιστοποιεί το οικονομικό ρίσκο αστοχιών στην επιλογή, οδηγεί σε ένα άνετο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας και μεγιστοποιεί τελικά την πιθανότητα αποδοχής του εξοπλισμού από τους εργαζομένους.

Με τον εργονομικό σχεδιασμό επιτυγχάνονται:

 • Η προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, δηλαδή η πρόληψη των ατυχημάτων και των δυσμενών επιπτώσεων που η εργασία μπορεί να έχει στην υγεία του.
 • Η μείωση του φόρτου εργασίας: σωματικού (μυϊκή κόπωση), νοητικού και ψυχικού (στρες).
 • Ο περιορισμός ή η εξάλειψη των εξαναγκασμών - περιορισμών που συνήθως επιβάλλει η εργασία.
 • Η αύξηση του ενδιαφέροντος και της ικανοποίησης από την εργασία.

 

Στο βαθμό που ικανοποιούνται τα ανωτέρω, συνήθως επιτυγχάνεται βελτίωση των επιδόσεων, της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης της εργασίας (παραγωγικότητα). Γι’ αυτό και ο εργονομικός σχεδιασμός χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό οικονομικής ανταποδοτικότητας (return on investment) για την επιχείρηση.

Ο εργονομικός σχεδιασμός προτείνεται να διενεργείται κατά τον αρχικό σχεδιασμό ενός κτιρίου, χώρου, ή θέσης εργασίας. Το αποτέλεσμα μεγιστοποιείται όταν εξασφαλίζεται συνεργασία με την ομάδα σχεδιασμού του έργου (αρχιτέκτονες, μηχανικούς παραγωγής, κ.λπ.).

Το προσωπικό και οι συνεργάτες της Ergonomia διαθέτουν εμπειρία και ειδικές σπουδές στο αντικείμενο, καθιστώντας την ως τη μοναδική -ίσως- εταιρεία στην Ελλάδα που κάνει πράξη τον Εργονομικό Σχεδιασμό. Παρέχει δε λύσεις σε διαφορετικούς κλάδους, όπως:

 • Εργονομία Επίπλων & λοιπού Εξοπλισμού Γραφείου (Office Ergonomics).
 • Εργονομία Βιομηχανικού Εξοπλισμού (Industrial Ergonomics).
 • Σχεδιασμό Χώρων Εργασίας (Space Layout), Γραφείων και Βιομηχανικού Χώρου.

 • Σχεδιασμός Επίπλων και λοιπού Εξοπλισμού Γραφείου.
 • Σχεδιασμός Βιομηχανικού Εξοπλισμού, Εργαλείων και Βοηθημάτων Εργασίας.
 • Σχεδιασμός/Ανασχεδιασμός & Βελτίωση Θέσεων Εργασίας.
 • Σχεδιασμός/Ανασχεδιασμός Χώρων Εργασίας, Γραφείων και Βιομηχανικών Χώρων.

 • Μειωμένο οικονομικό ρίσκο λόγω άστοχων επιλογών κατά την αγορά νέου εξοπλισμού.
 • Αυξημένα ποσοστά αποδοχής εξοπλισμού από τους εργαζομένους.
 • Αυξημένη παραγωγικότητα και άνεση στην εργασία.
 • Πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων.