Η Ergonomia, διαθέτοντας την πρώτη άδεια στην Ελλάδα Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) του επαγγελματικού κινδύνου, έχει καθορίσει ως βασικό της στόχο το όραμα του ιδρυτή της, δηλαδή την παροχή πρότυπων υπηρεσιών Εργονομίας, Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, οι οποίες:

  • κατ’ ελάχιστον θα συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και τις θεμιτές απαιτήσεις των πελατών της
  • θα χαίρουν της ευρύτερης αναγνώρισης από τις αρμόδιες αρχές, την αγορά και τους ειδικούς του χώρου στον οποίο δραστηριοποιείται
  • θα τίθενται ως θετικό μέτρο σύγκρισης για υπηρεσίες εργονομίας, ασφάλειας και υγείας της εργασίας και περιβάλλοντος παρέχονται στην Ελλάδα από άλλους φορείς
  • θα συμβάλλουν στη συνεχή βελτίωση του επιπέδου επαγγελματικής και προσωπικής ζωής στην Ελλάδα και την καταξίωση των συναφών θεσμών στο κοινωνικό σύνολο

Προκειμένου η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους πελάτες της να είναι σύμφωνη με τον παραπάνω στόχο, η Ergonomia θα:

  • Παρακολουθεί στενά τις διεθνείς και εθνικές εξελίξεις σε νομοθεσία και καλή πρακτική στα θέματα της δραστηριότητάς της
  • Απασχολεί αφοσιωμένα, έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη για τη διοικητική της υποστήριξη
  • Εκπαιδεύει, υποστηρίζει, αξιολογεί και επιβραβεύει συνεχώς τους συνεργάτες και εργαζομένους της
  • Επενδύει συνεχώς σε υλικοτεχνική υποδομή

Η Διοίκηση της Ergonomia δεσμεύεται να εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους για την επίτευξη των στόχων της και τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει (ISO 9001: 2015), με σεβασμό στους εργαζομένους και συνεργάτες της, στους πελάτες της και το κοινωνικό σύνολο.