Το εργασιακό περιβάλλον διαρκώς αλλάζει. Ο τρόπος που οργανώνεται η εργασία, οι αλλαγές που προκαλεί η αυτοματοποίηση της παραγωγής, η διαρκής εξάπλωση της εργασίας με Η/Υ, η απαίτηση για «περισσότερα με λιγότερους πόρους», είναι μόνο μερικά παραδείγματα που συνθέτουν ένα εργασιακό περιβάλλον που απαιτεί ειδική μελέτη. Είναι ολοένα και περισσότερο συχνή δε, η εμφάνιση νέων επαγγελματικών κινδύνων (π.χ. εργασιακό στρες) ή η αύξηση της συχνότητας υπαρχόντων (π.χ. σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα και μυοσκελετικά προβλήματα) των οποίων οι συνέπειες στον άνθρωπο αλλά και την επιχείρηση μπορεί να αποβούν ιδιαίτερα σοβαρές.

Η Ergonomia προσφέρει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών εργονομικών υπηρεσιών που βρίσκουν εφαρμογή τόσο σε περιβάλλοντα γραφείων όσο και σε βιομηχανικούς χώρους. Μέσα από την εμπειρία των εργονόμων μας και τη διαρκή επαφή μας με τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων, σχεδιάζουμε εργονομικές λύσεις που να καταστήσουν το περιβάλλον εργασίας πιο ασφαλές, άνετο και παραγωγικό, σε μία πληθώρα θεμάτων, όπως:

 • Θερμική Άνεση / Καταπόνηση Εργαζομένων, στη Βιομηχανία και σε Τεχνικά Έργα κατά το θέρος.
 • Αξιολόγηση Μυοσκελετικών Προβλημάτων σε θέσεις εργασίας.
 • Εκπαίδευση Ασφαλούς Εργασίας με Η/Υ.
 • Εκπαίδευση στην ορθή τεχνική για τη Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων.
 • Συγγραφή Διαδικασιών για Εργασία σε Περιορισμένους Χώρους.
 • Εκτίμηση Νοητικού Φόρτου Εργασίας σε Αίθουσες Ελέγχου, κ.α.

Για τις υπηρεσίες της η Ergonomia διακρίθηκε το 2007 στον διαγωνισμό “Safety and Health at Work - European Good Practice Awards” λαμβάνοντας το Βραβείο Εργονομικού Σχεδιασμού για τη «Μελέτη εργονομικών βελτιώσεων θέσης εργασίας στις μηχανές περιέλιξης πηνίων μετασχηματιστών στο εργοστάσιο Οινοφύτων της Scheider-Electric».

Οι εργονομικές παρεμβάσεις αποσκοπούν στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων που έχουν εντοπισθεί στο υπάρχον σύστημα εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο η Ergonomia προσφέρει τις παρακάτω συμβουλευτικές υπηρεσίες:

 • Συγγραφή Οδηγιών & Διαδικασιών Εργασίας.
 • Οργάνωση Εργασίας / Εκπόνηση Μελετών για Ειδικές Εργασίες (π.χ. σε βάρδιες, κατά το θέρος, κ.λπ.).
 • Μελέτη Εργασίας / Ανασχεδιασμό Γραμμών Παραγωγής.
 • Εκπαίδευση Ασφαλούς Εργασίας με Η/Υ.
 • Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων: Εκτίμηση / Βελτίωση / Εκπαίδευση.
 • Εκπόνηση Σχεδίων Θερμικής Καταπόνησης Εργαζομένων.

Μερικά από τα έργα συμμετοχικής παρέμβαση για βελτίωση θέσεων και χώρων εργασίας που έχει αναλάβει η Ergonomia είναι τα εξής:

 • CORAL GAS: Προτάσεις εργονομικής βελτίωσης θέσεων εργασίας στις εγκαταστάσεις του Ασπροπύργου.
 • ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: Εργονομική μελέτη για το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της μονάδας παραγωγής σκυροδέματος στον Ασπρόπυργο.
 • ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αξιολόγηση της μυοσκελετικής καταπόνησης λόγω χειρονακτικής διακίνησης φορτίων για τις εργασίες στις κεντρικές αποθήκες με την χρήση της μεθόδου “Manual handling assessment charts (MAC tool)”.
 • VODAFONE: Εργονομική μελέτη και σχεδιασμός επίπλων καταστημάτων.
 • VODAFONE: Εργονομική αξιολόγηση θέσεων εργασίας V-shops.
 • SCHNEIDER ELECTRIC HELLAS: Μελέτη εργονομικών βελτιώσεων θέσης εργασίας στις μηχανές περιέλιξης πηνίων μετασχηματιστών στο εργοστάσιο Οινοφύτων.
 • BP HELLAS: Εργονομική μελέτη θέσεων εργασίας και εξοπλισμού στο χώρο του BP Shipping Control Room.
 • ENISA: Ergonomic pre-assessment of organization’s Headquarters in Crete.