Οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 εργαζόμενους έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας (N. 3850/2010). Αντίστοιχη υποχρέωση υπάρχει και για τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, οι οποίες χρησιμοποιούν συγκεκριμένους βλαπτικούς παράγοντες (ΠΔ 186/1995).

Ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας (ΙΕ) υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό των απασχολούμενων και τους κινδύνους στους οποίους ο εργαζόμενος εκτίθεται κατά την εργασία του, σύμφωνα με τον Ν. 3850/2010 ο οποίος ταξινομεί όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας σε τρεις ομάδες επικινδυνότητας: χαμηλή-μεσαία-υψηλή. Το ετήσιο πρόγραμμα επισκέψεων του ΙΕ στην επιχείρηση κοινοποιείται στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Ο ΙΕ παρέχει στον εργοδότη γραπτές ή προφορικές υποδείξεις και συμβουλές σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την υγεία των εργαζομένων, ενώ υποχρεούται να τηρεί το ιατρικό απόρρητο σε όλες τις δραστηριότητές του. Ο εργοδότης ενημερώνεται για τις υποδείξεις του ΙΕ, οι οποίες καταχωρούνται σε "ειδικό βιβλίο" υποδείξεων / παρατηρήσεων.

Η Ergonomia διαθέτοντας πανελλαδικό δίκτυο Ιατρών Εργασίας και υπό την επιστημονική καθοδήγηση του ειδικού Ιατρού Εργασίας κ. Αθ. Νταβέλου, δύναται να προσφέρει τις υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Κάθε Ιατρός Εργασίας της Ergonomia έχει πρόσβαση στη γνωσιακή μας βάση, που περιέχει υλικό υποστήριξης και ενημερωτικό υλικό προς τις επιχειρήσεις που διαρκώς ανανεώνεται.

Ειδικότερα ο ΙΕ:

  • Συμβουλεύει στη λήψη μέτρων προστασίας, στη διευθέτηση και διαμόρφωση του περιβάλλοντος και των θέσεων εργασίας, καθώς και στην οργάνωση παροχής πρώτων βοηθειών, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
  • Προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο της υγείας των εργαζομένων μετά την πρόσληψή τους, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά τις αλλαγές θέσεων εργασίας. Εκτιμά την καταλληλότητα του κάθε εργαζόμενου για τη συγκεκριμένη εργασία και εκδίδει ατομική βεβαίωση ακαταλληλότητας για εργασία, την οποία γνωστοποιεί στον εργοδότη.
  • Επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας και την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων με τακτικές επιθεωρήσεις των θέσεων εργασίας και αναφορά στον εργοδότη για τυχόν παραλήψεις.
  • Διερευνά τα αίτια των ασθενειών.
  • Ενημερώνει τους εργαζόμενους για τους κινδύνους της εργασίας τους και τους τρόπους πρόληψής τους.

Εκτός από τις υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας, η Ergonomia είναι σε θέση να προσφέρει μια σειρά άλλων υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με σκοπό την ολόπλευρη διασφάλιση της προστασίας και της προαγωγής της υγείας στο χώρο εργασίας. Τα οφέλη του εργοδότη από τις υπηρεσίες αυτές είναι:

  • η νομική θωράκιση,
  • η μείωση των απουσιών λόγω ασθένειας ή ατυχημάτων,
  • η δέσμευση του εργαζομένου στην εταιρεία γιατί διαπιστώνει το ενδιαφέρον της επιχείρησης για την υγεία του και
  • η βελτίωση του αποτελέσματος της εργασίας του.

Για τη διενέργεια των ιατρικών εξετάσεων των εργαζομένων η Ergonomia διαθέτει φορητό ιατρικό εξοπλισμό και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.