Η απασχόληση Τεχνικού Ασφάλειας αποτελεί μία από τις βασικές εργοδοτικές υποχρεώσεις (Ν. 3850/2010). Ο Τεχνικός Ασφάλειας (ΤΑ) έχει ρόλο συμβουλευτικό προς την επιχείρηση. Είναι ενήμερος για τις εξελίξεις σε θέματα της αρμοδιότητάς του και παρέχει στην διοίκηση γραπτές ή προφορικές υποδείξεις και συμβουλές σχετικά με θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Οι γραπτές υποδείξεις καταχωρούνται στο «ειδικό βιβλίο» που προβλέπεται νομοθετικά και ο εκπρόσωπος της επιχείρησης λαμβάνει γνώση ενυπόγραφα αυτών των υποδείξεων.

Ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης του ΤΑ υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό των απασχολουμένων και τους κινδύνους στους οποίους ο εργαζόμενος εκτίθεται κατά την εργασία του, σύμφωνα με τον Ν. 3850/2010, ο οποίος ταξινομεί όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας σε τρεις ομάδες επικινδυνότητας: χαμηλή-μεσαία-υψηλή. Το ετήσιο πρόγραμμα επισκέψεων του ΤΑ στην επιχείρηση κοινοποιείται στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Οι Τεχνικοί Ασφάλειας της Ergonomia προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, την εφαρμογή καλών πρακτικών εργασίας και τη διαμόρφωση ενός άνετου και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Κάθε Τεχνικός Ασφαλείας μας έχει πρόσβαση στη γνωσιακή βάση της Ergonomia, που περιέχει υλικό υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις που διαρκώς αξιολογείται, ανανεώνεται και συγκεντρώνει την πολυετή εμπειρία μας (από το 1992) στην πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου.

Η Ergonomia διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο Τεχνικών Ασφαλείας, το οποίο υποστηρίζονται διαρκώς από τα έμπειρα στελέχη της, με σκοπό να αντιμετωπίζουν υπεύθυνα σύνθετες καταστάσεις σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας σε επιχειρήσεις κάθε κλάδου και μεγέθους.

Στο πλαίσιο του συμβουλευτικού ρόλου του, ο Τεχνικός Ασφάλειας:

  • Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων προ λειτουργίας, τις παραγωγικές διαδικασίες και τις μεθόδους εργασίας.
  • Επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας και την εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων με τακτικές επιθεωρήσεις των θέσεων εργασίας και συντάσσει αναφορά στον εργοδότη για τυχόν παραλήψεις.
  • Συμβουλεύει όσον αφορά στον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της εργασίας, την προμήθεια εξοπλισμού, την επιλογή και τον έλεγχο μέσων ατομικής προστασίας, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος και των θέσεων εργασίας και γενικά για την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Διερευνά τα αίτια των ατυχημάτων.
  • Εποπτεύει τη διενέργεια ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού.
  • Ενημερώνει τους εργαζόμενους για τον επαγγελματικό κίνδυνο.
  • Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.