Επιχειρήσεις οι οποίες εγκαθιστούν, επισκευάζουν, ή συντηρούν ιατρικό εξοπλισμό, ή παρέχουν υποστήριξη και προϊόντα για ιατρική χρήση εντός ελεγχόμενης περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών σε  πελάτη τους, εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Ακτινοπροστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το προσωπικό των επιχειρήσεων αυτών, οι οποίες συνήθως εμπορεύονται ιατρικά μηχανήματα, εργαλεία και αναλώσιμο υλικό, μπορεί να αναλαμβάνει δραστηριότητες στο χώρο των πελατών τους με κίνδυνο έκθεσής του σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

Παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων είναι:

  • η εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και η παρακολούθηση της λειτουργίας ιατρικού εξοπλισμού ο οποίος παράγει ή ανιχνεύει ιοντίζουσες ακτινοβολίες (π.χ. γραμμικοί επιταχυντές, γάμα κάμερες, ακτινολογικά μηχανήματα, κλπ), καθώς επίσης
  • η υποστήριξη επεμβατικών διαδικασιών, όπως η τοποθέτηση βηματοδοτών.

 

Οι εν λόγω επιχειρήσεις οφείλουν να αδειοδοτηθούν και να ελέγχονται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, η οποία με σκοπό την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων από τον κίνδυνο έκθεσης σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες έχει επιβάλλει τον θεσμό του Υπεύθυνου Ακτινοπροστασίας.