Το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ-ΦΑΥ) αποτελεί νομοθετική υποχρέωση (άρθρο 3, Π.Δ. 305/96) και αποτελούν τα βασικά εργαλεία για τη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας (ΑΥΕ) στα Τεχνικά Έργα (ΤΕ).

Το Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας (ΣΟΔΑΥΕ) καθιερώθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ για τα δημόσια έργα και περιλαμβάνει:

  • Την Πολιτική για την ΑΥΕ.
  • Τις Διαδικασίες Ασφαλείας και Οδηγίες προς τους εργαζομένους.

Αντίστοιχα, στα μεγάλα ιδιωτικά έργα εκπονείται Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, ανάλογο του ΣΟΔΑΥΕ.

Το ΣΑΥ εκπονείται από τον Συντονιστή κατά τη φάση της μελέτης του ΤΕ και χρησιμεύει κατά την κατασκευή του. Ενσωματώνει την πρόληψη των κινδύνων κατά την εργασία σε όλες τις επιλογές της μελέτης του έργου και αποσκοπεί στον συντονισμό και καθοδήγηση όλων των εμπλεκομένων κατά την κατασκευή. Περιλαμβάνει την εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου που προβλέπεται από το Ν. 3850/2010.

Για κάθε φάση του έργου και εργασία, περιγράφεται η μέθοδος εκτέλεσης της κάθε εργασίας, οι πιθανοί κίνδυνοι και τα προτεινόμενα μέτρα για την πρόληψη ή έλεγχό τους.

Ο ΦΑΥ αποσκοπεί στον προσδιορισμό, πρόληψη και περιορισμό των κινδύνων των χρηστών του έργου κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες συντήρησης, μετατροπών, επισκευών, μέχρι και τελικής καθαίρεσής του. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Tο μητρώο του έργου, δηλαδή τα "ως κατασκευάσθη" σχέδια και την τεχνική περιγραφή του.
  • Oδηγίες, επισημάνσεις και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, που θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη κατά την μελλοντική χρήση του έργου.

Η σύνταξη του ΦΑΥ ολοκληρώνεται μαζί με το έργο και παραδίδεται στον «κύριο» του Έργου ή στον Πελάτη.

Η Ergonomia αναλαμβάνει την εκπόνηση των παρακάτω:

  • Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ), για κάθε κατηγορία έργου, τεχνικό ή βιομηχανικό.
  • Σύνταξη προκαταρκτικού Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ), κατά την εκκίνηση του έργου.
  • Σύνταξη Τελικού ΦΑΥ, κατά την παράδοση του έργου.
  • Σύνταξη του ΣΟΔΑΥΕ για τα δημόσια έργα, ή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας για τα ιδιωτικά έργα.