Το Organizational Behavior Management είναι η εφαρμογή των νόμων της συμπεριφοράς σε άτομα και ομάδες σε πλαίσιο επιχειρηματικό, βιομηχανικό, κυβερνητικό καθώς και στην παροχή υπηρεσιών. Το OBM έχει τις ρίζες του στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (Applied Behavior Analysis – ABA) και περιλαμβάνει την εφαρμογή διαδικασιών συντελεστικών και προκαλούμενων συμπεριφορών με στόχο την παραγωγή κοινωνικά σημαντικών αλλαγών στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Το σύγχρονο OBM περιλαμβάνει υποκατηγορίες όπως  performance management (μάνατζμεντ παραγωγικότητας),  systems analysis (ανάλυση συστημάτων) και  behavior-based safety (τήρηση μέτρων ασφαλείας βασισμένη στην συμπεριφορά). Επικεντρώνεται δε, σε οργανωτικά ζητήματα όπως έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων, εργατικά ατυχήματα, βελτίωση παραγωγικότητας και ελλειμματική ποιότητα παραγωγής.

Το OBM είναι ένας κλάδος της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (ABA), δηλαδή της εφαρμοσμένης επιστήμης της συμπεριφοράς. Η ΑΒΑ επικεντρώνεται κυρίως στην εφαρμογή διαδικασιών συντελεστικής αλλά και προκαλούμενης συμπεριφοράς. Με στόχο την παραγωγή κοινωνικά σημαντικών αλλαγών στην ανθρώπινη συμπεριφορά (δλδ αλλαγές στην συμπεριφορά που έχουν κάποιο νόημα). Σε αντίθεση με την κυρίαρχη αντίληψη στον χώρο της ψυχολογίας, η ΑΒΑ δεν χρησιμοποιεί υποθετικά μοντέλα έρευνας. Αντιθέτως χρησιμοποιεί επαγωγικά μοντέλα έρευνας τα οποία αξιολογούνται ως προς την αποδοτικότητα τους ανεξάρτητα από την θεωρητική τους σπουδαιότητα. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι η ΑΒΑ είναι μία αθεωρητική επιστήμη, αλλά ο  ριζοσπαστικός συμπεριφορισμός αποτελεί το θεωρητικό της υπόβαθρο.

Ιστορικά, υπάρχουν αρκετές επιρροές έξω από τον χώρο της συμπεριφορικής ψυχολογίας που έχουν συμβάλει στην εξέλιξη του Organizational Behavior Management (ΟΒΜ). Για παράδειγμα ο  Fredrick Taylor, ο “πατέρας” του επιστημονικού μάνατζμεντ,  αναφέρεται συχνά ως μία από τις επιρροές. Υπήρξε ο πρώτος άνθρωπος που υποστήριξε την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων προκειμένου να βελτιώσει την αποδοτικότητα τόσο των εργαζομένων όσο και των ίδιων των οργανισμών.

Η πρόβλεψη και ο έλεγχος των συμπεριφορών, με έμφαση στον έλεγχο, είναι οι στόχοι τόσο της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς όσο και του Organizational Behavior Management. Η στόχευση του ΟΒΜ είναι σχεδόν αποκλειστικά σε πρακτικές στρατηγικές προκειμένου να επιτευχθούν αλλαγές στις συμπεριφορές κάτι που έρχεται σε αντίθεση με παραδοσιακά αντικείμενα όπως τα “χαρακτηριστικά της προσωπικότητας”.

Το Organizational Behavior Management συχνά αναφέρεται ως κλάδος της Οργανωτικής και Βιομηχανικής Ψυχολογίας. Πράγματι τα δύο αντικείμενα έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά όπως  η θεμελιώδης στόχευση στην ανθρώπινη συμπεριφορά στον χώρο εργασίας. Ωστόσο πέρα από αυτήν την ομοιότητα έχουν και σημαντικές διαφορές. Η Οργανωτική και Βιομηχανική Ψυχολογία είναι βασισμένη σε διάφορες θεωρίες, χρησιμοποιώντας υποθετικά μοντέλα έρευνας, και ιστορικά έχει επικεντρωθεί σε αντικείμενα όπως η επιλογή προσωπικού, παρότι η οργανωσιακή κουλτούρα και το μάνατζμεντ αποτελούν επίσης αντικείμενα του ενδιαφέροντος των Οργανωτικών Ψυχολόγων. Αντιθέτως το ΟΒΜ βασίζεται αποκλειστικά σε μία μόνο θεώρηση, αυτήν της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των φυσικών νόμων που την διέπουν, και ιστορικά έχει επικεντρωθεί στην αναγνώριση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών μεταβλητών που επηρεάζουν άμεσα την ορατή ή μετρήσιμη (όχι αυτο-αναφερόμενη) απόδοση των εργαζομένων. Το ΟΒΜ επικεντρώνεται στην απομόνωση, ανάλυση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών παραγόντων που επηρεάζουν άμεσα την παραγωγικότητα. Αρχικά ορίζεται και περιγράφεται (σε συμφωνία με τον πελάτη) μία επιθυμητή απόδοση – στόχος, και στην συνέχεια αναλύονται οι μεταβλητές οι οποίες ευθύνονται για την μέχρι στιγμής μη επίτευξή της. Στην βάση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης αναπτύσσεται, δοκιμάζεται και εφαρμόζεται η εξειδικευμένη παρέμβαση και τέλος εκπονείται μελέτη κόστους – οφέλους.

Τα τρία κύρια αντικείμενα του ΟΒΜ είναι:

  • Performance Management

Είναι η εφαρμογή των αρχών της επιστήμης της συμπεριφοράς στην διαχείριση της παραγωγικότητας των εργαζομένων. Το Performance management επικεντρώνεται στην αλλαγή των συμπεριφορών των εργαζομένων προς όφελος του οργανισμού.

  • System Analysis

Το Systems Analysis αναφέρεται στην ανάλυση και τροποποίηση των οργανωτικών διαδικασιών με σκοπό την παραγωγή του μέγιστου οφέλους για τον οργανισμό. Επικεντρώνεται στο πώς τα άτομα ή οι ομάδες εργαζομένων προχωρούν την εργασία τους σε μία σειρά ανεξάρτητων έργων  που συντελούν στην παραγωγή του τελικού προϊόντος ή υπηρεσίας.

  • Behavior-Based Safety

Το Behavior-Based Safety επικεντρώνεται συγκεκριμένα στην ανάλυση και τροποποίηση του εργασιακού περιβάλλοντος με στόχο την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων και την προαγωγή της ασφάλειας των εργαζομένων. Σε αντίθεση με άλλους κλάδους που προσεγγίζουν την ασφάλεια από την οπτική της δομικής και μηχανικής, το  behavior-based safety επικεντρώνεται στην αλλαγή των συμπεριφορών των εργαζομένων έτσι ώστε να μειώνονται οι τραυματισμοί και να αυξάνεται η τήρηση των μέτρων ασφαλείας.