Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας

Με τον Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84, τεύχος Α’, 2-6-2010) συγκεντρώνονται όλες οι διατάξεις πλαισιακού χαρακτήρα για την ΑΥΕ, με ταυτόχρονη επικαιροποίηση όσων έχουν τροποποιηθεί. Επισυνάπτεται ο σχετικός νόμος, καθώς και η αιτιολογική έκθεση που συνόδευε το νομοσχέδιο προς την Βουλή των Ελλήνων και στην οποία περιλαμβάνεται ένας ιδιαίτερα χρήσιμος Πίνακας αντιστοίχησης (σελ. 9) της νέας με την προϋπάρχουσα νομοθεσία (π.χ. Ν. 1568/85, Π.Δ. 17/96, κλπ).