Εκπαίδευση στην Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων

Η εκπαίδευση για την  Ασφάλεια & την Υγιεινή των Τροφίμων είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων (επιχειρήσεις που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων).

Για τον σκοπό αυτό ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), δημιούργησε το τυποποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» (Υπ. Απόφαση – 14708/17-08-07), το οποίο απευθύνεται στο σύνολο των απασχολουμένων (επιχειρηματίες και εργαζόμενοι) και αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή, σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

Η Ergonomia, με 20ετή εμπειρία στην Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας, υλοποιεί την εκπαίδευση σύμφωνα με το Επίσημο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του Ε.Φ.Ε.Τ., με εγκεκριμένους από τον ΕΦΕΤ εκπαιδευτές. Στους εκπαιδευομένους χορηγείται το εγχειρίδιο του ΕΦΕΤ και βεβαίωση παρακαλούθησης της εκπαίδευσης. Επίσης η Ergonomia μπορεί να υποστηρίξει τις σχετικές διαδικασίες για τη χορήγηση των προβλεπομένων πιστοποιητικών του ΕΦΕΤ.

Η εκπαίδευση υλοποιείται στο χώρο της επιχείρησης σε ομάδες των 20-25 ατόμων και έχει διάρκεια 10 ώρες (2 μέρες ανά 2 πεντάωρα αντίστοιχα).

Πληροφορίες: κα Νέλλυ Γιαννακά – Εμπορικό Τμήμα, τηλ. 2102773327 εσωτ. 132, email: giannaka@ergonomia.gr