Οδηγίες για την Πρόληψη της Θερμικής Καταπόνησης

Λόγω της θερινής περιόδου που διανύουμε, κρίνουμε σκόπιμο να σας υπενθυμίσουμε ορισμένες βασικές οδηγίες για την πρόληψη των προβλημάτων που δημιουργεί ο καύσωνας στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης και κατά συνέπεια στη λειτουργία της.

Οι οδηγίες στοχεύουν στην ενημέρωση των εργαζομένων για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης και αφορούν περιπτώσεις διαφορετικών δραστηριοτήτων:

Ανάλογα με την δραστηριότητα των εργαζομένων, προτείνουμε να τους γνωστοποιηθεί και η κατάλληλη οδηγία. Η ενημέρωση των εργαζομένων είναι υποχρεωτική από την νομοθεσία, και μπορεί να πραγματοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο (εσωτερική εγκύκλιο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων, αποστολή με e – mail, προφορική ή έντυπη ενημέρωση, κ.λ.π.).

Τέλος, επειδή το θέμα μας αφορά όλους στη χώρα μας, κρίναμε σκόπιμο να συμπεριληφθεί και μια οδηγία που αφορά τον γενικό πληθυσμό :

Επίσης, σας γνωστοποιούμε την εγκύκλιο (8-6-2011)  του Υπουργείου Εργασίας στην οποία επισημαίνεται η αναγκαιότητα εντατικοποίησης των σχετικών ελέγχων από τις κατά τόπους υπηρεσίες Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε. (ΚΕ.Π.Ε.Κ. και Τμήματα) σε όλους τους εργασιακούς χώρους, υπαίθριους και στεγασμένους, όπου αναμένεται ότι θα υπάρξει επί πλέον θερμική καταπόνηση λόγω υψηλών τιμών θερμοκρασίας-υγρασίας και ακτινοβολούμενης θερμότητας. Στην πρόσφατη αυτή εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας επιβεβαιώνεται ότι παραμένει σε ισχύ η παλαιότερη εγκύκλιος του 2009 στην οποία αναφέρονται προτάσεις συγκεκριμένων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων πρόληψης της θερμικής καταπόνησης. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Τεχνικό Ασφάλειας ή/και τον Ιατρό Εργασίας της επιχείρησής σας, με την συνεργασία των οποίων, εφόσον απαιτείται, μπορούν να εφαρμοστούν τα ειδικότερα αυτά μέτρα.