ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Έλεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων – Επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων

Δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε ισχύ η ΥΑ 27397/122/19.8.2013 (ΦΕΚ 2062/Β/23.8.2013), με την οποία δίνεται η δυνατότητα άμεσης επιβολής διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που παρατίθενται αναλυτικά στην ΥΑ, δηλαδή δίνεται η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων χωρίς τη διαδικασία παροχής εξηγήσεων. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (2.500 ευρώ ανά περίπτωση) από το Σ.ΕΠ.Ε. για την μη επίδειξη πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων. Η ΥΑ (επισυνάπτεται) τέθηκε σε ισχύ την 15.9.2013. Ο έλεγχος των ανυψωτικών μηχανημάτων και η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού γίνεται με βάση την ΥΑ 15085/593/2003 «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» (ΦΕΚ 1186/Β/25.8.2003), η οποία επισυνάπτεται μαζί με έναν Οδηγό Εφαρμογής που έχει εκδώσει το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης.
Με βάση τη γενικότητα του ορισμού για τα ανυψωτικά μηχανήματα και την ακολουθούμενη πρακτική από πολλά αρμόδια όργανα ελέγχου, τελικά κάθε μηχανοκίνητο μηχάνημα ανεξάρτητα από την ισχύ του και την ικανότητα ανύψωσης σε ύψος (π.χ. το παλετοφόρο πεζού χειριστή, το οποίο δεν εντάσσεται στα μηχανήματα έργου, όπου το μηχάνημα έχει τη δυνατότητα ανύψωσης φορτίου ολίγων εκατοστών από το έδαφος και μετακίνησής του), κάθε χειροκίνητη μηχανή ανύψωσης φορτίου άνω των 100 κιλών (π.χ. γρύλλος), κάθε αναβατόριο μη αυτοκινούμενο ανυψωτικής ικανότητας άνω των 200 κιλών κλπ εντάσσονται στην υποχρέωση ελέγχου και έκδοσης σχετικού πιστοποιητικού από τους αρμόδιους φορείς ή πρόσωπα πιστοποίησης. Ας σημειωθεί ότι μπορεί να υπάρχουν ανυψωτικά μηχανήματα τα οποία δεν αναφέρονται ρητά στην ΥΑ αλλά μπορούν να έχουν ενταχθεί σε αυτήν με βάση αποφάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών.
Με δεδομένες τις διαφορετικές ερμηνείες από αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς πιστοποίησης, τη διαδικασία επιβολής των εν λόγω διοικητικών κυρώσεων αλλά και το ύψος του προστίμου (2.500 ευρώ ανά περίπτωση), συνιστούμε τον έλεγχο όλων των ανυψωτικών μηχανημάτων από φορείς πιστοποίησης. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφωνίες ως προς την εφαρμογή της εν λόγω υποχρέωσης για ανυψωτικά μηχανήματα που έχετε στις εγκαταστάσεις σας, συνιστούμε την υποβολή σχετικού ερωτήματος στις τοπικές υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. ή του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σημειώνουμε βεβαίως ότι ακόμη και μετά την επιβολή προστίμου για την αιτία αυτή η εταιρία μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της πράξης επιβολής, αν και η προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της πράξης.
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή βοήθεια στην αντιμετώπιση σχετικών θεμάτων που ενδέχεται να έχετε στην εταιρία σας, να απευθύνεστε στους ΤΑ της εταιρείας μας που επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις σας ή στα κεντρικά γραφεία της ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ (τηλ. 210 2773327, email. ergonomia@ergonomia.gr).
  • Δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε ισχύ η ΥΑ 27397/122/19.8.2013 (ΦΕΚ 2062/Β/23.8.2013), με την οποία δίνεται η δυνατότητα άμεσης επιβολής διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που παρατίθενται αναλυτικά στην ΥΑ, δηλαδή δίνεται η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων χωρίς τη διαδικασία παροχής εξηγήσεων. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (2.500 € ανά περίπτωση) από το Σ.ΕΠ.Ε. για την μη επίδειξη πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων. Η ΥΑ (θα την βρείτε στα συνημμένα αρχεία) τέθηκε σε ισχύ την 15.9.2013. 
  • Ο έλεγχος των ανυψωτικών μηχανημάτων και η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού γίνεται με βάση την ΥΑ 15085/593/2003 «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» (ΦΕΚ 1186/Β/25.8.2003), την οποία θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία μαζί με έναν Οδηγό Εφαρμογής που έχει εκδώσει το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης.
  • Με βάση τη γενικότητα του ορισμού για τα ανυψωτικά μηχανήματα και την ακολουθούμενη πρακτική από πολλά αρμόδια όργανα ελέγχου, τελικά κάθε μηχανοκίνητο μηχάνημα ανεξάρτητα από την ισχύ του και την ικανότητα ανύψωσης σε ύψος (π.χ. το παλετοφόρο πεζού χειριστή, το οποίο δεν εντάσσεται στα μηχανήματα έργου, όπου το μηχάνημα έχει τη δυνατότητα ανύψωσης φορτίου ολίγων εκατοστών από το έδαφος και μετακίνησής του), κάθε χειροκίνητη μηχανή ανύψωσης φορτίου άνω των 100 κιλών (π.χ. γρύλλος), κάθε αναβατόριο μη αυτοκινούμενο ανυψωτικής ικανότητας άνω των 200 κιλών κλπ εντάσσονται στην υποχρέωση ελέγχου και έκδοσης σχετικού πιστοποιητικού από τους αρμόδιους φορείς ή πρόσωπα πιστοποίησης. Ας σημειωθεί ότι μπορεί να υπάρχουν ανυψωτικά μηχανήματα τα οποία δεν αναφέρονται ρητά στην ΥΑ αλλά μπορούν να έχουν ενταχθεί σε αυτήν με βάση αποφάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών.
  • Με δεδομένες τις διαφορετικές ερμηνείες από αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς πιστοποίησης, τη διαδικασία επιβολής των εν λόγω διοικητικών κυρώσεων αλλά και το ύψος του προστίμου (2.500 € ανά περίπτωση), συνιστούμε τον έλεγχο όλων των ανυψωτικών μηχανημάτων από φορείς πιστοποίησης. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφωνίες ως προς την εφαρμογή της εν λόγω υποχρέωσης για ανυψωτικά μηχανήματα που έχετε στις εγκαταστάσεις σας, συνιστούμε την υποβολή σχετικού ερωτήματος στις τοπικές υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. ή του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σημειώνουμε βεβαίως ότι ακόμη και μετά την επιβολή προστίμου για την αιτία αυτή η εταιρία μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της πράξης επιβολής, αν και η προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της πράξης.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή βοήθεια στην αντιμετώπιση σχετικών θεμάτων που ενδέχεται να έχετε στην εταιρία σας, να απευθύνεστε στους ΤΑ της εταιρείας μας που επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις σας ή στα κεντρικά γραφεία της ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ (τηλ.: 210 2773327, email: ergonomia@ergonomia.gr).