Έναρξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε. (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ) είναι πλέον πραγματικότητα. Στο άμεσο μέλλον, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας θα εντάξει το ΟΠΣ-ΣΕΠΕ στην καθημερινή λειτουργία του, επιδιώκοντας αφενός την αναβάθμιση των επιχειρησιακών διαδικασιών του και αφετέρου τη δραστική αλλαγή του τρόπου επικοινωνίας με τους πολίτες. Η διενέργεια των συναλλαγών και η εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων (επιχειρήσεων, εργαζομένων, φορέων κλπ) θα γίνεται πλέον μέσω της νέας διαδικτυακής πύλης www.sepenet.gr. Μέσω αυτής, θα παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στην Εθνική εργατική νομοθεσία, στις σχετικές Ευρωπαϊκές οδηγίες, σε έντυπα και σχετικές εκδόσεις, στις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές ή εθνικές εκστρατείες κλπ.

Η σημαντική αυτή απόφαση, σηματοδοτείται από την Υπουργική Απόφαση 34331/Δ9.8920/26-07-2016 (ΦΕΚ Β 2458/10-08- 2016) με θέμα «Απλούστευση διαδικασιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)».

Μέχρι την 30-9-2016, όλοι οι εργοδότες υποχρεούνται να πιστοποιηθούν ως χρήστες του αποκτώντας κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepenet.gr και να εισάγουν αρχικά τα απαιτούμενα στοιχεία ταυτοποίησής τους. Πληροφορίες και συγκεκριμένες οδηγίες για την εγγραφή στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ υπάρχουν στην αρχική ιστοσελίδα του.

Σε επόμενο στάδιο, θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες από το Σ.ΕΠ.Ε. αναφορικά με τις υποβολές αιτήσεων, αναγγελιών, γνωστοποιήσεων και λοιπών εγγράφων (βλ. άρθρο 2 της Υ.Α.), όπως π.χ. η υποβολή στοιχείων για την ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας και Ιατρού Εργασίας.

Η Ergonomia, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Εξ.Υ.Π.Π., θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξυπηρέτηση των πελατών της ως χρήστης του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ. Θεωρούμε πολύ σημαντική την αλλαγή που επέρχεται στη λειτουργία του Σ.ΕΠ.Ε. και στις σχέσεις του με τους πολίτες. Θα παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις και θα επανέλθουμε με πιο συγκεκριμένη ενημέρωση αμέσως μόλις υπάρξουν περισσότερα στοιχεία.