Ενεργοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος του ΣΕΠΕ για Τεχνικούς Ασφαλείας

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΣΕΠΕ (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)

Καταχώριση δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και

διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ

 

Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση αρ. 50067/3952/27-10-2017 (ΦΕΚ 3952/B/10-11-2017) που αφορά στην «Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ».

Με την έκδοση της Υ.Α. γίνεται ένα σημαντικότατο βήμα εκσυγχρονισμού της διαδικασίας κατάθεσης δικαιολογητικών ανάθεσης/αποδοχής καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας και της υποβολής των ετήσιων προγραμμάτων επίσκεψης στις υπόχρεες επιχειρήσεις. Όλη η διαδικασία προβλέπεται ότι θα γίνεται πλέον από τις επιχειρήσεις μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, με την ενεργοποίηση σχετικής εφαρμογής η οποία έχει τις δυνατότητες ελέγχου, αποδοχής και απόρριψης των υποβαλλόμενων στοιχείων και προγραμμάτων επίσκεψης.

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων επιβάλει την εμπλοκή όλων των συμβαλλομένων μερών σε μια σύμβαση ανάθεσης/αποδοχής καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας, δηλαδή της Επιχείρησης, της ΕΞΥΠΠ και του Τεχνικού Ασφάλειας, όπως ακριβώς συμβαίνει και σήμερα με τα ενυπόγραφα έντυπα ανάθεσης καθηκόντων.

Ως πρώτο βήμα ενεργοποίησης της εφαρμογής του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ είναι η υποχρεωτική εγγραφή των φυσικών προσώπων που ασκούν ή θα ασκήσουν τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας στη σχετική βάση καταχώρισης δεδομένων.  Η ημερομηνία έναρξης εγγραφής/υποβολής των ατομικών στοιχείων για όσους ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας είναι η 1η Δεκεμβρίου 2017.

Από την 1η Ιουνίου 2018 κάθε νέα σύμβαση ή ανανέωση σύμβασης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας και υποβολής προγραμμάτων επίσκεψης θα γίνεται από τις επιχειρήσεις υποχρεωτικά μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ. Σημειώνεται ότι από 1η Μαρτίου 2018 έως 31η Μαΐου 2018 η υποβολή των προγραμμάτων μπορεί να γίνεται είτε ηλεκτρονικά με τη νέα διαδικασία, είτε με επιτόπια υποβολή των εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε..

Η Ergonomia και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, με την χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών που από χρόνια έχουμε στη διάθεσή μας, είμαστε καθόλα έτοιμοι για τη συμμόρφωση προς τις νέες απαιτήσεις της νομοθεσίας και τυχόν τεχνικά προβλήματα θα αντιμετωπιστούν έγκαιρα.

Οι Τεχνικοί Ασφάλειας της Ergonomia θα καταχωρήσουν τα στοιχεία τους έγκαιρα στην ηλεκτρονική βάση του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ. Ταυτόχρονα, θα βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ για τη διερεύνηση και επίλυση τεχνικών προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν, ώστε να είμαστε έτοιμοι μέχρι την 1η Μαρτίου 2018, οπότε και ξεκινά η δυνατότητα υποβολής δικαιολογητικών και προγραμμάτων Τεχνικού Ασφάλειας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

Με δεδομένο ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή απαιτεί τη συνεργασία της επιχείρησης, η οποία έχει και την υποχρέωση της τελικής υποβολής των στοιχείων, με τους συμβεβλημένους παρόχους της την Ergonomia και τους κατά περίπτωση Τεχνικούς Ασφάλειας, σας παρακαλούμε το αρμόδιο Τμήμα ή πρόσωπο της εταιρείας σας που χειρίζεται τα θέματα του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ να ενημερωθεί για τις επερχόμενες αλλαγές.

Για κάθε βοήθεια ή ερώτηση παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Ergonomia, στην κα Αγγελική Κιούση (kiousi@ergonomia.gr, τηλ. 210-2773327 εσωτ. 110), στην κα Κατερίνα Γιαννοπούλου (giannopoulou@ergonomia.gr, τηλ. 210-2773327 εσωτ. 132) ή στον κ. Γιώργο Μάστορη (mastoris@ergonomia.gr, τηλ. 210-2773327 εσωτ. 179).

Μια νέα εποχή στον τομέα αυτόν αρχίζει, είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεργαστούμε άριστα και σε αυτό το πεδίο και θα είμαστε καθόλα έτοιμοι στις νέες υποχρεώσεις προς όφελος όλων μας.

Δρ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος

Γενικός Διευθυντής
Υπηρεσίες Ασφάλειας, Υγείας & Περιβάλλοντος

13-11-2017