Θερμική Καταπόνηση, Οδηγίες & Προφυλάξεις

 

Λόγω της θερινής περιόδου που διανύουμε, κρίνουμε σκόπιμο να σας υπενθυμίσουμε και φέτος ορισμένες βασικές οδηγίες για την πρόληψη των προβλημάτων που δημιουργεί ο καύσωνας στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης και κατά συνέπεια στη λειτουργία της.

Οι οδηγίες στοχεύουν στην ενημέρωση των εργαζομένων για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης και αφορούν περιπτώσεις διαφορετικών δραστηριοτήτων:

 

Ανάλογα με την δραστηριότητα των εργαζομένων, προτείνουμε να τους γνωστοποιηθεί και η κατάλληλη οδηγία. Η ενημέρωση των εργαζομένων είναι υποχρεωτική από την νομοθεσία, και μπορεί να πραγματοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο (εσωτερική εγκύκλιο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων, αποστολή με e – mail, poster, προφορική ή έντυπη ενημέρωση, κ.λ.π.).

Τέλος, επειδή το θέμα μας αφορά όλους, κρίναμε σκόπιμο να συμπεριληφθεί και μια οδηγία με συμβουλές για τον καύσωνα κατά την τρέχουσα περίοδο της COVID-19 που αφορά τον γενικό πληθυσμό:

 

Επίσης, σύμφωνα με προγενέστερες εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, επισημαίνεται η αναγκαιότητα εντατικοποίησης των σχετικών ελέγχων από τις κατά τόπους υπηρεσίες Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε. σε όλους τους εργασιακούς χώρους, υπαίθριους και στεγασμένους, όπου αναμένεται ότι θα υπάρξει επιπλέον θερμική καταπόνηση λόγω υψηλών τιμών θερμοκρασίας-υγρασίαςκαι ακτινοβολούμενης θερμότητας.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Τεχνικό Ασφαλείας ή/και στον Ιατρό Εργασίας της επιχείρησής σας, με την συνεργασία των οποίων, εφόσον απαιτείται, μπορούν να εφαρμοστούν τα ειδικότερα αυτά μέτρα.