Εάν σας ενδιαφέρει η απασχόληση και επαγγελματική εξέλιξη σε κάποιο από τα πεδία δραστηριοτήτων της Ergonomia υποβάλετε το Βιογραφικό σας, συνοδευόμενο από επιστολή παρουσίασης των δυνατοτήτων σας.

Upload