Η Ergonomia διαθέτει ειδικό εξοπλισμό για την πραγματοποίηση των μετρήσεων που απαιτούνται για την εκτίμηση της επικινδυνότητας του χώρου εργασίας. Ο εξοπλισμός διαρκώς ανανεώνεται και διακριβώνεται τακτικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. Οι επιστήμονες που διενεργούν τις μετρήσεις είναι εκπαιδευμένοι, χρησιμοποιούν την κατάλληλη κάθε φορά μεθοδολογία, ενώ επιβλέπονται από τον επιστημονικό υπεύθυνο Δρ. Παναγιώτη Παπαδόπουλο.

Διεξάγουμε μετρήσεις σε:

  • Φυσικούς & Χημικούς Παράγοντες
  • Ποιότητα Αέρα
  • Επάρκεια Ηλεκτρικής Μόνωσης Εξοπλισμού & Γειώσεων
  • Διαγνωστική με υπέρυθρη θερμογράφηση, κα.

Επιπλέον, διαθέτοντας κατάλληλο ιατρικό εξοπλισμό, εξειδικευμένους Ιατρούς Εργασίας και Επισκέπτες Επαγγελματικής Υγείας, πραγματοποιούμε ειδικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού, όπως:

  • εξέταση οπτικής οξύτητας (visiotest)
  • σπιρομέτρηση,
  • ακοομέτρηση, κα.

Την ευθύνη για τις ιατρικές εξετάσεις προσωπικού έχει ο ειδικός ιατρός εργασίας κ. Αθανάσιος Νταβέλος, κατά νόμο επιστημονικός υπεύθυνος για θέματα ιατρικής της εργασίας στην Ergonomia.

Δείτε παρακάτω τον εξοπλισμό που διαθέτουμε:

Μέτρηση Εργασιακού & Περιβαλλοντικού Θορύβου

Ηχόμετρα Μέτρησης Εργασιακού & Περιβαλλοντικού Θορύβου.
Η Ergonomia διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό: Ηχόμετρο Castle GA 121 τύπου Ι, που έχει τη δυνατότητα ανάλυσης του ήχου σε προκαθορισμένες συχνότητες. Ηχόμετρο Castle GA 6224Βαθμονομητής Castle GA 607

Mέτρηση Ατομικής Έκθεσης σε Εργασιακό Θόρυβο

Ηχοδοσίμετρα Μέτρησης Θορύβου

Η Ergonomia διαθέτει 2 ηχοδοσίμετρα προκειμένου για την αποτύπωση της ατομικής έκθεσης εργαζομένων στο ηχητικό περιβάλλον που συνιστά το περιβάλλον εργασίας στο οποίο κινούνται κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Τα ηχοδοσίμετρα είναι της εταιρείας Castle, τύπου GA 110 και βαθμονομούνται ετησίως από τον κατασκευαστή. Έχουν χρησιμοποιηθεί σε πλήθος περιπτώσεων εκτίμησης της ατομικής έκθεσης εργαζομένων σε εργασιακό θόρυβο, σε επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και σε τεχνικά έργα.

Μετρήσεις Μηχανικών Κραδασμών

Μετρήσεις Μηχανικών Κραδασμών

Για την μέτρηση των μηχανικών κραδασμών στους χώρους εργασίας, η Ergonomia διαθέτει φορητό εξοπλισμό που περιλαμβάνει ειδικό καταγραφικό και τρισδιάστατο επιταχυνσιόμετρο (RION VM-54), από τους πλέον αξιόπιστους διεθνώς, κατάλληλα πιστοποιημένο και διακριβωμένο. Για τις μετρήσεις ακολουθούνται μέθοδοι μέτρησης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Π.Δ. 176/2005, Κ.Μ.Λ.Ε.) και τα διεθνή πρότυπα (ISO 2631-1 / 1997).

Υπέρυθρη Θερμογράφηση

Κάμερα Υπέρυθρης Θερμογράφησης FLIR E45

Η θερμοκάμερα χρησιμοποιείται για την αποτύπωση της κατανομής θερμότητας επιφανειών, όπως ηλεκτρικοί πίνακες, μηχανολογικός εξοπλισμός, κτηριακές επιφάνειες κοκ. Αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες μεθόδους μη καταστροφικού ελέγχου μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Έχει χρησιμοποιηθεί σε πλήθος περιπτώσεων ελέγχου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στη βιομηχανία καθώς και σε περιπτώσεις ανίχνευσης υγρασίας.

Μέτρηση του Δείκτη Θερμικής Καταπόνησης (WBGT)

Μέτρηση του δείκτη Wet Bulb Global Temperature (WBGT)

H Ergonomia διαθέτει ειδικό εξοπλισμό για τη μέτρηση των παραμέτρων του WBGT και δή:
› Θερμοκρασίας Υγρού Βολβού,
› Θερμοκρασία Ξηρού Θερμομέτρου και
› Θερμοκρασία Μαύρης Σφαίρας.
Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι το QuesTEMP 32 το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε πλήθος μετρήσεων, σχεδίων θερμικής καταπόνησης και εκτίμησης της έκθεσης εργαζομένων σε θερμοκρασιακό περιβάλλον.

Εξοπλισμός για Μέτρηση Αναπνεύσιμης και Εισπνεύσιμης Σκόνης


Όργανα Αναρρόφησης του Αέρα

› Αντλίες Gilian GILAIR 5l, παροχής 0-5l/min με ροόμετρο
› Σύστημα Ρύθμισης Παροχής (Ροόμετρο)
› Κεφαλές Δειγματοληψίας για σκόνη, αναπνεύσιμης - εισπνεύσιμης (TCR Tecora AF99-2100SN) και ίνες (TCR Tecora AF99-1100SN)
› Δειγματολήπτης Σκόνης Βάμβακος (κατά Lumsden - Lynch)
› Εξοπλισμός Αναρρόφησης Αέρα Υψηλής Ροής (Gilian AIRCON-2 παροχής 2-30l/min) για δειγματοληψία χημικών ουσιών
› Ζυγός Μεγάλης Ακριβείας (5ου δεκαδικού), Kern τύπου 770-60
› Φούρνος Ξήρανσης

Μέτρηση Φωτισμού

Λουξόμετρο (Φωτόμετρο) Lutron LX-102

Φωτόμετρο 3 κλιμάκων μέτρησης 0-50.000Lux, ακρίβειας ±1Lux (0-2000Lux).

Λουξόμετρο (Φωτόμετρο) Lutron LX-1108

Φωτόμετρο 5 κλιμάκων μέτρησης 0-400.000Lux, ακρίβειας ±3% rdg + 0.5% F.S. (0-400.00Lux).

Μέτρηση ELF Ακτινοβολίας

Triaxial ELF Magnetic Field Meter F.W. BELL 4080

Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση ακτινοβολίας ποικίλων πηγών ELF, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου, όπως οθόνες και γενικά κάθε είδους ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Το μοντέλο 4080 που διαθέτει η Ergonomia μετρά ένα μεγάλο εύρος ELF μαγνητικών πεδίων, ανεξαρτήτως της γωνίας μέτρησης.

Μέτρηση Χημικών Παραγόντων

Αντλία GASTEC τύπου GV-100S

Χρησιμοποιείται για την προεκτίμηση των χημικών παραγόντων του περιβάλλοντος εργασίας.
Για τον ποσοτικό προσδιορισμό των μετρήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι αντλίες Gilian GilAir 5:
› με ροόμετρο παροχής 0,05-0,8l/min, για τις συγκεντρώσεις πτητικών υδρογονανθράκων
› με ροόμετρο παροχής 0,5-5l/min, για την συγκέντρωση βαρέων μετάλλων

Μέτρηση Ηλεκτρικών Παραμέτρων

Πολύμετρο Lutron DM-9092
Μέτρηση DCV, ACV, DCA, ACA, ohms, hFE, DIODE, Continuity Beeper.

Μιλιόμετρο Lutron MO-2001
Όργανο μέτρησης πολύ χαμηλών αντιστάσεων εύρους 0.1m Ohm - 2000 Ohm, ακρίβειας 0.1m Ohm.

Insulation Tester Lutron DI-63000
Δυνατότητα πολλαπλών λειτουργιών για έλεγχο μόνωσης 200M Ohm (100V), 200 M Ohm (250V), 200M Ohm (500V), 100M Ohm (1000V). Είναι ακρίβειας 200Ohm ώστε να μπορεί εύκολα να μετρήσει χαμηλές αντιστάσεις σε τυλίγματα κινητήρων, τυλίγματα Μ/Σ κα.

GOSSEN METRAWATT

Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μετρήσεις ηλεκτρολογικών μεγεθών κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60204. Το όργανο φέρει τα απαραίτητα πιστοποιητικά διακρίβωσης προκειμένου να αποδεικνύεται η ορθή λειτουργία του.

Μέτρηση Ποιότητας Αέρα Εσωτερικών Χώρων


Ψηφιακό Υγρασιοθερμόμετρο VelociCalc TSI-9545

Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση:
› Θερμοκρασίας,
› Ταχύτητας Αέρα, και
› Σχετικής Υγρασίας εσωτερικών χώρων.

Ψηφιακό Υγρασιοθερμόμετρο TH-CALC TSI 8720

Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση:
› Θερμοκρασίας,
› Ταχύτητας Αέρα, και
› Σχετικής Υγρασίας εσωτερικών χώρων.

Αναλυτής CO2 TSI 8732 IAQ-Calc

Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του εκπνεόμενου CO2 σε εσωτερικούς χώρους εργασίας.

Μέτρηση Οπτικής Οξύτητας (Visiotest)

Visiotest

Χρησιμοποιείται για την εξέταση της οπτικής οξύτητας, ανιχνεύει εγκαίρως πιθανές διαθλαστικές ανωμαλίες της όρασης, αχρωματοψία, αμετροπική τάση κοκ.

Σπιρομέτρηση

Συσκευή Σπιρομέτρησης
Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο πιθανών παθήσεων στους πνεύμονες.

Ακοομέτρηση

Ακοόμετρο
Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακουστικής οξύτητας του ανθρώπινου αυτιού.

Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

Πρόπλασμα εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών

Το πρόπλασμα χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση στο Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών.