Έλεγχος συμμόρφωσης ηλεκτρολογικής ασφάλειας μηχανήματος και ηλεκτρολογικές μετρήσεις

 

O ηλεκτρολογικός εξοπλισμός καθώς και τα ηλεκτρολογικά τμήματα των συστημάτων ελέγχου ενός μηχανήματος οφείλουν να συμμορφώνονται με το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60204-1 (Ασφάλεια μηχανών - Ηλεκτρικός εξοπλισμός μηχανών - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις). Το εν λόγω πρότυπο θέτει προδιαγραφές, μεταξύ άλλων, για την επιλογή του διακοπτικού υλικού, της καλωδίωσης, των κυκλωμάτων ελέγχου, των μέσων προστασίας, των μετρήσεων, της τεκμηρίωσης, της επικύρωσης (verification) κ.α.

Ηλεκτρολογικές δοκιμές  με πιστοποιημένο εξοπλισμό.

Έλεγχος συμμόρφωσης ηλεκτρολογικής ασφάλειας μηχανήματος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60204-1.

Ηλεκτρολογικές δοκιμές με πιστοποιημένο όργανο

 

Η Ergonomia πραγματοποιεί ηλεκτρολογικές δοκιμές με εξειδικευμένο όργανο της GOSSEN METRAWATT το οποίο παρέχει αποκλειστικά μετρήσεις ηλεκτρολογικών μεγεθών κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60204. Ο εν’ λόγω εξοπλισμός φέρει τα απαραίτητα πιστοποιητικά διακρίβωσης προκειμένου να αποδεικνύεται η ορθή λειτουργία του.

Οι ηλεκτρολογικές δοκιμές που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες:

  • Έλεγχος συνέχειας Αγωγού Προστασίας μηχανήματος (protective conductor continuity test)
  • Μέτρηση αντίστασης μόνωσης (Insulation resistance test)
  • Μέτρηση εναπομείνασας τάσης (residual voltage test)
  • Μέτρηση αντίστασης βρόχου σφάλματος (Fault loop impedance)

Έλεγχος συμμόρφωσης ηλεκτρολογικής ασφάλειας μηχανήματος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60204-1

 

Η Ergonomia παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης κατά την αρχική κατασκευή μηχανήματος καθώς και υπηρεσίες ελέγχου συμμόρφωσης υφιστάμενων μηχανημάτων (electrical gap analysis) σύμφωνα με το εν λόγω πρότυπο.