Ηλεκτρολογική ασφάλεια μηχανημάτων και θερμογραφικοί έλεγχοι

 

Κατά τη διάρκεια της ζωής ενός μηχανήματος, είτε λόγω της λειτουργίας του, είτε λόγω εκτεταμένων εργασιών συντήρησης , μπορούν να προκύψουν προβλήματα στην ηλεκτρολογική του εγκατάσταση όπως για παράδειγμα:

  • Διακοπή της συνέχειας της γείωσης
  • Βλάβη των μονώσεων

 

Η Ελληνική Νομοθεσία για τη χρήση των μηχανημάτων επιβάλλει τη λήψη μέτρων για την προστασία έναντι έμμεσης επαφής με επικίνδυνη τάση. Με τις ηλεκτρικές μετρήσεις εντοπίζονται προβλήματα που μπορούν να οδηγήσουν στην εμφάνιση επικίνδυνων τάσεων επαφής και αυξάνεται η προστασίας των χειριστών και των συντηρητών από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Η Ergonomia παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες

1. Ηλεκτρικές μετρήσεις μηχανημάτων με εξειδικευμένο όργανο της GOSSEN METRAWATT, προκειμένου να μπορεί διαγνωστεί έγκαιρα τυχόν επικίνδυνη κατάσταση:

 

  • Μέτρηση Συνέχειας του Αγωγού Προστασίας.
  • Μέτρηση αντίστασης μόνωσης.
  • Μέτρηση εναπομείνασας τάσης.
  • Μέτρηση αντίστασης βρόχου σφάλματος.
  • Μέτρηση ρεύματος διαρροής.

2. Θερμογραφικός έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του μηχανήματος από πιστοποιημένο θερμογράφο, προκειμένου να διαγνωσθούν έγκαιρα τυχόν αστοχίες που μπορεί εν δυνάμει να οδηγήσουν σε υπερθέρμανση, ακόμη και εκδήλωση πυρκαγιάς.

Το τελικό παραδοτέο (τεχνική έκθεση) έχοντας ενσωματώσει τα αποτελέσματα των δοκιμων και φωτογραφική τεκμηρίωση με τα ευρήματα παρέχει σημαντικά οφέλη όπως:

 

  • Έγκαιρη διάγνωση πιθανών βλαβών
  • Εξοικονόμηση χρόνου στον χρήστη
  • Συμμόρφωση με την Νομοθεσία