Μελέτη ασφαλούς χρήσης για τον έλεγχο μηχανημάτων

 

Η Ελληνική Νομοθεσία (ΠΔ 395/1994) προβλέπει πως τα μηχανήματα από την στιγμή που τίθενται σε λειτουργία πρέπει να ελέγχονται από τον χρήστη σχετικά με την καταληλότητά τους. Οι έλεγχοι αυτοί μπορεί να είναι είτε περιοδικοί είτε έκτακτοι.

Η Ergonomia μπορεί να υποστήριξει την βιομηχανία ώστε οι έλεγχοι αυτοί (gap analysis) να είναι όσο το δυνατόν ποιο άρτιοι και ποιο ολοκληρωμένοι.

Μεταξύ άλλων:

  • Αναγνωρίζονται τυχόν κίνδυνοι βάσει διεθών προτύπων (EN ISO 12100).
  • Προτείνονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων.
  • Ελέγχονται οι διαδικασίες και τα αρχεία συντήρησης.
  • Προτείνονται εργονομικές παρεμβάσεις.
  • Ελέγχεται η επάρκεια πληροφοριών προς τον χρήστη και η υφιστάμενη σήμανση και προτείνονται βελτιώσεις.

 

Το τελικό παραδοτέο παρέχει σημαντική ανάλυση με φωτογραφική τεκμηρίωση όσον αφορά τα ευρήματα αλλά και τα προτεινόμενα μέτρα παρέχοντας σημαντικά οφέλη όπως:

  • άμεσο εντοπισμό τυχόν ελλείψεων.
  • αύξηση παραγωγικότητας λόγω μείωσης της επικινδυνότητας.
  • Εξοικονόμηση χρόνου στον χρήστη
  • Συμμόρφωση με την Νομοθεσία.