Μελέτη εφαρμογής σήμανσης ασφάλειας μηχανημάτων

 

Η σήμανση επί των μηχανημάτων προβλέπεται τόσο από το Π.Δ 57/2010  όσο και από τη νομοθεσία που σχετίζεται με την Ασφαλή χρήση αυτών (Π.Δ. 395/1994). Η σήμανση σε συνδυασμό με τις οδηγίες χρήσης, συντελούν ώστε τόσο ο χειριστής όσο και το υπόλοιπο προσωπικό να κατανοούν τον κίνδυνο και  να αποφύγουν μια επικίνδυνη κατάσταση. Η σήμανση αυτή οφείλει:

  • να παρέχει επαρκείς πληροφορίες
  • να είναι ευανάγνωστη
  • να έχει το κατάλληλο μέγεθος ανάλογα και με το σημείο τοποθέτησης
  • να συμμορφώνεται με διεθνή πρότυπα
  • να αντέχει στις περιβαλλοντικές συνθήκες

Η πράξη έχει δείξει ότι σε αρκετές περιπτώσεις στην βιομηχανία η υφιστάμενη σήμανση.δεν πληροί τις παραπάνω απαιτήσεις και άρα καθίσταται μη αποτελεσματική.

Η Ergonomia μπορεί να σας παρέχει:

  • μελέτη εφαρμογής σήμανσης ασφάλειας για τα μηχανήματα
  • εκτυπωμένες πινακίδες σύμφωνα με την μελέτη

 

Εφόσον ο πελάτης το επιθυμεί υπάρχει η δυνατότητα η εν λόγω σήμανση να εκτυπωθεί σε πινακίδες αλουμινίου, ιδιαίτερα οικονομικά. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνετα οφέλη όπως:

  • Δημιουργία στοιβαρής πινακίδα
  • Καλαίσθητο αποτέλεσμα
  • Αντοχή στο χρόνο σε επιβαρυμένο βιομηχανικό περιβάλλον (υγρασία, σκόνη, ρύποι κλπ)