Η δειγματοληψία και η ανάλυση για τους αέριους ρύπους γίνεται σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτές τεχνικές και με την εφαρμογή μεθόδων αναφοράς (ISO, EN, EPA, ASTM, κ.λπ.). Η ανάλυση των δειγμάτων, εκτός της σταθμικής ανάλυσης, ανατίθεται σε εξειδικευμένα και διαπιστευμένα κατά ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 εργαστήρια.

Μετρήσεις με σύστημα ισοκινητικής δειγματοληψίας

Η δειγματοληπτική διάταξη που χρησιμοποιείται αποτελείται από ακροφύσιο τιτανίου κατάλληλης διαμέτρου, σωλήνα δειγματοληψίας τιτανίου με ενσωματωμένο σωλήνα pitot Type S, θάλαμο θερμάνσεως όπου βρίσκεται φίλτρο, κατάλληλη συνδεσμολογία με πλυντηρίδες, την αντλία κενού και τέλος κατάλληλο διαφορικό μανόμετρο για τη ρύθμιση της ισοκινητικότητας. Η δειγματοληπτική διάταξη είναι συμβατή με τα διεθνή πρότυπα (ΕΝ, ISO, EPA, VDI) για τον προσδιορισμό συγκέντρωσης εκπομπών από σταθερές πηγές.

Προσδιορισμός συγκέντρωσης σκόνης (SPM)

Η συνδεσμολογία που χρησιμοποιείται για τη δειγματοληψία ολικών αιωρούμενων σωματιδίων (SPM) είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13284-1:2002 / ISO 9096:2003 (out stack filtration). Κατά τη δειγματοληψία χρησιμοποιείται φίλτρο quartz fibre, διαμέτρου 90mm. Για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης των ολικών σωματιδίων, πραγματοποιείται σταθμική ανάλυση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13284-1 από το συνεργαζόμενο διαπιστευμένο εργαστήριο.