Η Εργονομία AE, διαθέτοντας την πρώτη άδεια στην Ελλάδα Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) του επαγγελματικού κινδύνου, έχει καθορίσει ως στρατηγική της κατεύθυνση το όραμα του ιδρυτή της: την πρόληψη του επαγγελματικού και βιομηχανικού κινδύνου,

  παρέχοντας υποδειγματικές υπηρεσίες Εργονομίας, Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, καθώς και Προστασίας του Περιββάλοντος, οι οποίες:
 • κατ’ ελάχιστον συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και τις θεμιτές απαιτήσεις των πελατών της
 • χαίρουν της ευρύτερης αναγνώρισης από τις αρμόδιες αρχές, την αγορά και τους ειδικούς του χώρου
 • τίθενται ως θετικό μέτρο σύγκρισης για όσες άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες παρέχονται στην Ελλάδα
 • διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος

  απαγορεύοντας τις διακρίσεις και την καταναγκαστική εργασία, παρέχοντας σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος τα μέσα για την κοινοποίηση τυχόν διαμαρτυρίας ή παραπόνου, τόσο στους χώρους εργασίας της Εργονομία ΑΕ όσο και κατά την παρουσία των εργαζόμενων και των συνεργατών της στις εγκαταστάσεις άλλων επιχειρήσεων.

Προκειμένου η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους πελάτες της να είναι σύμφωνη με την παραπάνω στρατηγική της και το πλαίσιο λειτουργίας της, η Εργονομία ΑΕ θέτει ως βασικούς της στόχους στο πλαίσιο (α) της διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει, (β) της αντιμετώπισης των σημαντικών της περιβαλλοντικών πλευρών και (γ) της παροχής ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας για την πρόληψη τραυματισμού και υποβάθμισης της υγείας που συνδέονται με την εργασία και δεσμεύεται να:

 • παρακολουθεί στενά και να προσαρμόζεται στις διεθνείς και εθνικές εξελίξεις της νομοθεσίας και των βέλτιστων διεθνών πρακτικών στα θέματα της δραστηριότητάς της,
 • απασχολεί αφοσιωμένα, έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη,
 • εκπαιδεύει, υποστηρίζει, αξιολογεί και επιβραβεύει συνεχώς τους συνεργάτες και εργαζομένους της, ενθαρρύνοντας τη διαβούλευση και τη συμμετοχή,
 • επενδύει συνεχώς στο ανθρώπινο δυναμικό της και σε υλικοτεχνική υποδομή
 • λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη φύση των κινδύνων και των ευκαιριών που αντιμετωπίζει σχετικά με την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, ενθαρρύνοντας και υποστηρίζοντας, επίσης, τη συνεργασία με άλλες επαγγελματικές ομάδες σε σύνθετα περιβάλλοντα εργασίας.

Η Διοίκηση της Εργονομία ΑΕ δεσμεύεται να εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους για την επίτευξη των στόχων της και τη συνεχιζόμενη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης (ΣΔ) που έχει καθιερώσει, εφαρμόζει και συντηρεί, σε συμφωνία με τα Πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 & ΙSO 14001:2015, προκειμένου, να βελτιώνεται η περιβαλλοντική της επίδοση και να συμβάλλει θετικά στη βελτίωση του επιπέδου προστασίας των εργαζόμενων από τους επαγγελματικούς και βιομηχανικούς κινδύνους. Κύριοι άξονες της βελτίωσης του ΣΔ είναι ο σεβασμός στους εργαζομένους και συνεργάτες της Εργονομία ΑΕ, στους πελάτες της, το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον.

Η εστίαση της εταιρείας προς τον πελάτη είναι μια από τις βασικές αρχές της εταιρείας και το ΣΔ έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των εύλογων απαιτήσεων των πελατών της. Ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών είναι διαρκής στόχος βελτίωσης.

Η παρούσα δήλωση πολιτικής, για την Ποιότητα, την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία και το Περιβάλλον, έχει καθιερωθεί, εφαρμόζεται και συντηρείται με μέριμνα της Διοίκησης και σε συμφωνία με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις για το ΣΔ.

Για τη Διοίκηση

Ηλίας Μπανούτσος