Συμβουλευτική υποστήριξη κατά την αναβάθμιση Ασφάλειας μηχανήματος σε όλα τα στάδια αυτής

 

Κατά την διάρκεια ζωής ενός μηχανήματος η βιομηχανία μπορεί να προβεί σε ριζική αναβάθμιση προκειμένου να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί:

  • Αναβάθμιση Η/Μ συστημάτων και αύξηση ταχύτητας μηχανήματος
  • Προσθήκη νέων (επιμέρους μηχανημάτων) που φέρουν σήμανση CE σε παλαιότερα μηχανήματα, δημιουργώντας σύνολο μηχανημάτων.
  • Παράκαμψη προφυλακτήρων και προστατευτικών διατάξεων για την ροή προϊόντων μεταξύ των παραπάνω μηχανημάτων.
  • Δημιουργία σταθερών μέσων πρόσβασης μηχανημάτων που διέρχονται πλησίον επικίνδυνων ζωνών.

Στις περισσότερες των παραπάνω περιπτώσεων δημιουργούνται νέοι κίνδυνοι ενώ τα μηχανήματα τροποποιούνται σε τέτοιο βαθμό ώστε να θεωρούνται και αυτά νέα οπότε και απαιτείται επίθεση σήμανσης CE. Η βιομηχανία εκτός από το να δημιουργήσει ένα λειτουργικό μηχάνημα οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου το νέο  μηχάνημα να συμμορφώνεται με την Ελληνική Νομοθεσία για τα μηχανήματα. Καθώς οι παρεμβάσεις συχνά πραγματοποιούνται σε διαφορετικά χρονικά στάδια είναι δυνατό να απαιτηθεί η εφαρμογή πολλών διαφορετικών εναρμονισμένων προτύπων η οποία να εγείρει συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές που πρέπει να ζητηθούν από κατασκευαστές επιμέρους εξαρτημάτων ή μηχανημάτων προκειμένου το τελικό μηχάνημα να καλύπτει τις απαιτήσεις. Η πράξη έχει δείξει ότι λόγω της πολυπλοκότητας και του όγκου των προδιαγραφών που θέτουν τα εναρμονισμένα πρότυπα είτε αυτά δεν εφαρμόζονται  καθόλου (λόγω άγνοιας) είτε εφαρμόζονται μερικώς (προστατευτικές διατάξεις με χαμηλότερη  αξιοπιστία από την προβλεπόμενη, εσφαλμένη καλωδίωση,  ελλιπή ‘’modes’’μηχανημάτων, αποκλίσεις από εργονομικές απαιτήσεις κλπ). Για κάθε ξεχωριστή παρέμβαση σε ένα μηχάνημα απαιτείται τεκμηρίωση και επικύρωση (verification), στοιχεία που πρέπει να τηρούνται στον τεχνικό φάκελο του αναβαθμισμένου μηχανήματος

Για όλα τα ανωτέρω, η Ergonomia μπορεί να συνεργαστεί με τη βιομηχανία για την εξεύρεση της βέλτιστης τεχνικής λύσης, προκειμένου αφενός το μηχάνημα να καλύπτει τον σκοπό της αναβάθμισης και αφετέρου να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα μηχανήματα. Τότε μόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί επίθεση σήμανσης CE.