Σύνταξη οδηγιών χρήσης μηχανήματος

 

Οι οδηγίες χρήσης ενός μηχανήματος αποτελούν βασική απαίτηση της Ελληνικής Νομοθεσίας για την επίθεση σήμανσης CE, ενώ είναι ουσιαστικές για την ασφαλή χρήση του. Πρέπει να περιέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου ο χρήστης (βιομηχανία) να μπορεί να λειτουργήσει, συντηρήσει και να  μεταφέρει το μηχάνημα με ασφάλεια σε όλες τις φάσεις τις ζωής του, λαμβάνοντας υπόψη και την ευλόγως αναμενόμενη κακή χρήση του.

Στις οδηγίες χρήσης περιλαμβάνονται και εκείνες για τυχόν εναπομείναντες κινδύνους, όπως αυτοί έχουν προσδιορισθεί στην μελέτη εκτίμησης κινδύνου μηχανήματος, τους οποίους ο κατασκευαστής δεν ήταν εφικτό να εξαλείψει μέσω της σχεδίασης του μηχανήματος, της χρήσης προστατευτικών διατάξεων, ή της προστατευτικής σήμανσης. Το γεγονός αυτό συνδέει άρρηκτα τις οδηγίες χρήσης με το μηχάνημα. Η μη ορθή συγγραφή τους μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις για την ασφάλεια του προσωπικού που τα χειρίζεται.

Η Ergonomia μπορεί να συντάξει το σύνολο ή μέρος των οδηγιών χρήσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 82079.01 Προετοιμασία οδηγιών χρήσης - Δομή, περιεχόμενο και παρουσίαση - Μέρος 1: Γενικές αρχές και λεπτομερείς απαιτήσεις.