Σύνταξη τεχνικού φακέλου μηχανήματος

 

Ο κατασκευαστής οφείλει να καταρτίσει τεχνικό φάκελο μηχανήματος ο οποίος πρέπει να περιέχει τα προβλεπόμενα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα VII του Π.Δ 57/2010. Η Ergonomia μπορεί να αναλάβει την πλήρη κατάρτιση τεχνικού φακέλου μηχανήματος ή να συμβουλεύσει τον κατασκευαστή προκειμένου να συντάξει τα προβλεπόμενα στοιχεία του. Στοιχεία ενός τεχνικού φακέλου είναι μεταξύ άλλων, λεπτομερή σχέδια, περιγραφή του συνόλου των προστατευτικών μέτρων (σταθεροί προφυλακτήρες, προστατευτικές διατάξεις, συναγερμοί ασφάλειας, προειδοποιητικές σημάνσεις κλπ.), οδηγίες χρήσης, κατάλογο χρησιμοποιηθέντων εναρμονισμένων προτύπων, δηλώσεις συμμόρφωσης ΕΚ κλπ.

 

 

Σύνταξη εκτίμησης κινδύνου μηχανήματος (machinery risk assessment)

 

Ο κατασκευαστής οφείλει να εξασφαλίσει ότι το μηχάνημα (ή σύνολο μηχανημάτων) πληροί τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που παρατίθενται στο παράρτημα Ι του Π.Δ 57/2010 , όπως τεκμηριώνεται από τη σχετική εκτίμηση κινδύνου μηχανήματος (machinery risk assessment). Η εκτίμηση κινδύνου μηχανήματος πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12100 και αποτελεί ένα από τα ποιο ουσιαστικά βήματα για την κατασκευή ενός ασφαλούς μηχανήματος καθώς αναγνωρίζονται οι κίνδυνοι σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις που θέτει το Π.Δ 57/2010.

Η Ergonomia για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί εξειδικευμένο λογισμικό, ώστε το τελικό παραδοτέο να είναι ένα εργαλείο που κατηγοριοποιεί τις παρεμβάσεις επί του μηχανήματος (προστατευτικές διατάξεις, σταθεροί προφυλακτήρες, προσθήκες στις οδηγίες χρήσης, σήμανση, δομικά τμήματα κλπ) ώστε τελικά η βιομηχανία να καταρτίσει καλύτερα ένα project plan αναβάθμισης και να απαιτήσει την σχετική τεκμηρίωση και επικύρωση (verification) ανά παρέμβαση. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την σύνταξη του τεχνικού φακέλου του μηχανήματος. Οι παρεμβάσεις που προτείνονται κάθε φορά βασίζονται σε εναρμονισμένα πρότυπα του ΕΛΟΤ τα οποία αποτελούν τεκμήριο συμμόρφωσης με το Π.Δ 57/2010.