Οι πτώσεις από ύψος είναι από τους πιο σοβαρούς επαγγελματικούς κινδύνους. Στην Ελλάδα, αποτελούν την πρώτη αιτία θανατηφόρων ατυχημάτων (30%).

Σύμφωνα με το Π.Δ. 395/94, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 155/04, καθώς και με τον Ν. 3850/10:

  • Στους εργαζόμενους πρέπει να παρέχεται εκπαίδευση κατάλληλη και ειδική για τις προβλεπόμενες εργασίες και ιδίως όσον αφορά στις διαδικασίες διάσωσης.
  • Για κάθε εργαζόμενο, ο εργοδότης πρέπει να διαθέτει Ιατρική Βεβαίωση Καταλληλότητας για Εργασία σε Ύψος.
  • Πρέπει να επιλέγεται ο πλέον κατάλληλος ειδικός εξοπλισμός εργασίας για την εξασφάλιση και τη διατήρηση ασφαλών συνθηκών εργασίας.
  • Οι εργαζόμενοι πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλη ζώνη ασφαλείας, με την οποία συνδέονται με το σημείο αγκύρωσης.
  • Το σύστημα εργασίας πρέπει να έχει ασφαλή μηχανισμό ανόδου και καθόδου και αυτόματο ανασχετικό μηχανισμό που εμποδίζει την πτώση του χρήστη, εάν αυτός χάσει τον έλεγχο της κίνησης του. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, ακόμα και για τις περισσότερο εκτεθειμένες θέσεις.

Η Ergonomia, σε συνεργασία με τους κορυφαίους κατασκευαστές (κατασκευής και διάθεσης συναφούς εξοπλισμού) προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στο σχεδιασμό και την εκτέλεση εργασιών σε ύψος: από το σχεδιασμό και την εγκατάσταση, έως την εκπαίδευση των εργαζομένων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα.