Επικίνδυνα φορτία και εμπορεύματα διακινούνται καθημερινά με διάφορα μέσα μεταφοράς: χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια. Οι γνωστότερες κατηγορίες υλικών χαρακτηρισμένων ως επικίνδυνα είναι:

 • Εύφλεκτες ουσίες (καύσιμα, διαλύτες)
 • Οξειδωτικές ουσίες (χλωρίνες, υβρίδια μετάλλων, κ.λπ.)
 • Εκρηκτικές ουσίες (εκρηκτικά, πυρομαχικά, νιτρικά λιπάσματα, κ.λπ.)
 • Τοξικές ουσίες (φυτοφάρμακα, χημικά, κ.λπ.)
 • Ραδιενεργές ουσίες
 • Μολυσματικές ουσίες (ιατρικά απόβλητα, κ.λπ.)
 • Εύφλεκτα Αέρια υπό πίεση (υγραέρια, ιατρικά αέρια, κ.λπ.)
 • Επικίνδυνες περιβαλλοντικές ουσίες (απόβλητα)
 • Διαβρωτικές ύλες

Η ασφάλεια των μεταφορών αυτών ξεκινά από τη φόρτωση και καταλήγει στην απόθεση στον τελικό προορισμό. Σύμφωνα με την ΚΥΑ Γ5/22039/2825 (ΦΕΚ 2915/Β/24-8-2017), τελευταία προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΕ όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ και (ΕΕ) 2016/2309 της Επιτροπής, οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται να ορίσουν έναν ή περισσότερους Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Α.Μ.Μ.Ε.), επιφορτισμένους με την πρόληψη των κινδύνων που ενέχουν οι δραστηριότητες αυτές, έχουν δραστηριότητες που περιλαμβάνουν:

 • Οδική, σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
 • Ενέργειες φορτοεκφόρτωσης που συνδέονται με τις εν λόγω μεταφορές

 

ΟΦΕΛΗ

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ergonomia μέσω ειδικών συμβούλων που διαθέτει δύναται να παράσχει στις επιχειρήσεις όλη την απαιτούμενη εκπαίδευση και υποστήριξη, που θα καθιστούσε τη διαχείριση της μεταφοράς επικίνδυνων ουσιών μια ασφαλή διαδικασία και θα οδηγούσε σε:

 • Προστασία του περιβάλλοντος σε περιπτώσεις ατυχημάτων ή διαρροών
 • Προστασία από αρνητική διαφήμιση
 • Προστασία των εργαζομένων και του εξοπλισμού των επιχειρήσεων
 • Μείωση λειτουργικών δαπανών
 • Υιοθέτηση ασφαλών πρακτικών και συμπεριφορών
 • Βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών
 • Μείωση ή και εξάλειψη ατυχημάτων και των συνεπειών τους

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Η Ergonomia προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Φορτίων:

1. Σύνταξη Μελετών Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων:

 • Τήρηση της σχετικής νομοθεσίας
 • Πρόληψη του ουσιαστικού κινδύνου (προδιαγραφές και σήμανση των συσκευασιών και του οχήματος σύμφωνα με τον ADR, πληροφοριακά δελτία ατυχημάτων, εξοπλισμός προστασίας του οχήματος και του οδηγού)

 

2. Εκπαίδευση προσωπικού των μεταφορικών επιχειρήσεων σε θέματα που σχετίζονται με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων - Accord Dangerous Routier (ADR) :

 • Ταξινόμηση Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
 • Μικτή Φόρτωση
 • LQ (Limited Quantities)
 • Μερική εξαίρεση σύμφωνα με την παρ. 1.1.3.6 ADR
 • Σήμανση Οχημάτων και Προδιαγραφών Οχημάτων
 • Γραπτές Οδηγίες για οδηγούς οχημάτων