Η Ergonomia διαθέτει την εμπειρία και τον εξοπλισμό να υλοποιήσει προληπτικές ιατρικές εξετάσεις όπως προβλέπεται από το Ν. 3850/2010, Π.Δ.17/1996 και Π.Δ.398/1994. Στόχος μας είναι η  καλή υγεία και η ευεξία των εργαζομένων ώστε να συμβάλλουν αποφασιστικά σε ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον καθώς και στη βελτίωση των γενικότερων κοινωνικών και οικονομικών δεικτών κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας.

Στις προληπτικές ιατρικές εξετάσεις περιλαμβάνονται:

  • Ακοομέτρηση
  • Σπιρομέτρηση
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Μέτρηση Οπτικής Οξύτητας (Visiotest)

Οι παραπάνω εξετάσεις πραγματοποιούνται είτε στον εργασιακό χώρο της εταιρείας είτε στις εγκαταστάσεις μας, από επιστημονικό προσωπικό της Ergonomia. Το τμήμα Ιατρικής της Εργασίας της Ergonomia βρίσκεται υπό την επίβλεψη του Επιστημονικού Υπευθύνου Ιατρού Εργασίας κ. Αθανάσιου Νταβέλου.

 

Οφέλη των Ιατρικών Εξετάσεων από την Ergonomia

 

  • Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό.
  • Αξιολογούνται από τον Ιατρό Εργασίας και αρχειοθετούνται τηρώντας όπως προβλέπεται το Ιατρικό απόρρητο.
  • Η υψηλή ποιότητα των ιατρικών μηχανημάτων για καλύτερη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.