Οι Ιατροί Εργασίας της Ergonomia προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση για την πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών και τη διαμόρφωση ενός υγιούς κλίματος εργασίας. Είναι ενήμεροι για τις εξελίξεις σε θέματα της αρμοδιότητάς τους και υποβάλλουν προς την διοίκηση γραπτές ή προφορικές υποδείξεις και συμβουλές.

Εργοδοτική Υποχρεώση

 

Η απασχόληση Ιατρού Εργασίας (ΙΕ) αποτελεί μία από τις βασικές εργοδοτικές υποχρεώσεις (Ν. 3850/2010) για επιχειρήσεις με περισσότερους από 50 εργαζομένους και έχει ρόλο συμβουλευτικό προς την επιχείρηση. Εάν όμως αυτές χρησιμοποιούν συγκεκριμένους βλαπτικούς παράγοντες (ΠΔ 186/1995) τότε πρέπει να απασχολείται Ιατρός Εργασίας ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων. Οι γραπτές υποδείξεις του καταχωρούνται στο «ειδικό βιβλίο» που προβλέπεται νομοθετικά για τις οποίες ο εκπρόσωπος της επιχείρησης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως. Ο ΙΕ υποχρεούται να τηρεί το ιατρικό απόρρητο σε όλες τις δραστηριότητές του.

Ο αριθμός των εργαζομένων και οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται κατά την εργασία τους είναι οι παράγοντες που καθορίζουν τις ελάχιστες ώρες που θα απασχοληθεί ο ΙΕ σε μια επιχείρηση. Ο βαθμός επικινδυνότητας σε μια επιχείρηση διακρίνεται σε χαμηλή, μεσαία και υψηλή. Το ετήσιο πρόγραμμα επισκέψεων του ΙΕ σε μια επιχείρηση κοινοποιείται στο αρμόδιο ΚΕΠΕΚ. Επίσης αναρτάται στους πίνακες κάθε εγκατάστασης προκειμένου να γνωρίζουν όλοι οι εργαζόμενοι για τις επικείμενες επισκέψεις.

 

Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας

 

  • Συμβουλεύει στη λήψη μέτρων προστασίας, στη διευθέτηση και διαμόρφωση του περιβάλλοντος και των θέσεων εργασίας, καθώς και στην οργάνωση παροχής πρώτων βοηθειών.
  • Επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας, επιθεωρεί τις θέσεις εργασίας και αναφέρει στον εργοδότη τυχόν παραλήψεις.
  • Προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο της υγείας των εργαζομένων μετά την πρόσληψή τους, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά τις αλλαγές θέσεων εργασίας.
  • Εκτιμά την καταλληλότητα του κάθε εργαζόμενου για τη συγκεκριμένη εργασία και εκδίδει ατομική βεβαίωση καταλληλότητας για εργασία, την οποία γνωστοποιεί στον εργοδότη.
  • Διερευνά τα αίτια των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία.
  • Ενημερώνει τους εργαζόμενους για τους κινδύνους της εργασίας τους και τους τρόπους πρόληψής τους.

 

Επιπλέον των υπηρεσιών ΙΕ, η Ergonomia μπορεί να διενεργήσει ιατρικές εξετάσεις στους εργαζόμενους, από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με δικό της φορητό ιατρικό εξοπλισμό.

 

Η επιλογή ΙΕ από την Ergonomia

 

Η Ergonomia, με πλέον των 25 χρόνων εμπειρίας στην Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας, αναλαμβάνει να στηρίξει υπεύθυνα την επιχείρησή σας μέσα από ένα πανελλαδικό δίκτυο ΙΕ,  το οποίο υποστηρίζεται διαρκώς από έμπειρα στελέχη. Κάθε ΙΕ μας έχει πρόσβαση στη γνωσιακή βάση της Ergonomia, η οποία διαρκώς αξιολογείται και ανανεώνεται με σκοπό την αποτελεσματική πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών.

 

Οφέλη από τον ΙΕ της Ergonomia

 

Τα οφέλη της επιχείρησης από την επιλογή ΙΕ της Ergonomia είναι πολλά και περιλαμβάνουν:

  • τη νομική θωράκιση,
  • τη μείωση των απουσιών λόγω ασθένειας ή ατυχημάτων,
  • τη δέσμευση του εργαζομένου στην εταιρεία γιατί διαπιστώνει το ενδιαφέρον της επιχείρησης για την υγεία του και
  • τη βελτίωση του αποτελέσματος της εργασίας του.