Η Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕτΕΚ) αποτελεί βασική νομοθετική υποχρέωση (Ν. 3850/2010, άρθρο 43) για όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται και τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Και αποτελεί ένα από τα πιο βασικά εργαλεία για την βέλτιστη διαχείριση της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας.

Η Ergonomia έχει αναπτύξει πρότυπη μέθοδο για την εκπόνηση της Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου, η οποία αποτελεί πλέον μια ευρύτερα αποδεκτή μεθοδολογία, πληροί τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών και της ελληνικής νομοθεσίας και έχει περιληφθεί ως υπόδειγμα στις τεχνικές προδιαγραφές σχετικών δημοπρασιών (ΕΥΔΑΠ). Η μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε χιλιάδες εγκαταστάσεις διαφορετικών κλάδων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Η υλοποίηση της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου από το έμπειρο και εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό της Ergonomia, εξασφαλίζει για την επιχείρηση:

  • Έγκαιρη διάγνωση των επαγγελματικών κινδύνων στο χώρο εργασίας, καθώς και την έγκαιρη αντιμετώπισή τους, πριν αυτοί γίνουν αισθητοί στη λειτουργία της επιχείρησης.
  • Αναγνώριση όλων των επιβαρυμένων καταστάσεων εργασίας που καθιστούν την ανθρώπινη εργασία κοπιαστική, δυσάρεστη και αναποτελεσματική.
  • Ιεράρχηση των επαγγελματικών κινδύνων, καθώς και καθορισμός προτεραιοτήτων για την αντιμετώπισή τους, με βάση την εθνική νομοθεσία, την εξέλιξη της τεχνολογίας και την πολιτική της επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αποφυγή περιττών δαπανών.
  • Εναρμόνιση της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης ΑΥΕ της επιχείρησης, καθιστώντας την «εργαλείο» λήψης μέτρων στην κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης της Ασφάλειας και Υγείας στο εργασιακό περιβάλλον.