Η μελέτη πυροπροστασίας (ενεργητική και παθητική) και ο έλεγχος ανά τακτά χρονικά διαστήματα της καλής λειτουργίας των μέσων πυρόσβεσης αποτελεί νομοθετική υποχρέωση για όλα τα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί μετά το 1988.

Η έμπειρη ομάδα Μηχανικών Πυρασφάλειας της Ergonomia μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένες εκτιμήσεις πυρασφάλειας και μελέτες πυροπροστασίας για όλα τα τμήματα μιας βιομηχανικής εγκατάστασης, με τη χρήση διεθνών προτύπων πυρασφάλειας (π.χ. NFPA, ISO, EN κ.λπ.) και εξειδικευμένων λογισμικών προσομοίωσης και υδραυλικών υπολογισμών.

Μέσω των εκτιμήσεων πυρασφάλειας αξιολογείται η καταλληλότητα, η αποτελεσματικότητα και η νομοθετική συμμόρφωση των υπάρχοντων συστημάτων πυροπροστασίας και, παράλληλα, προτείνονται λύσεις για την τεχνική αναβάθμιση και την αποτελεσματική κάλυψη των υπό εξέταση περιοχών. 

Η μελέτη πυροπροστασίας παρέχει καθοδήγηση και τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με τα σταθερά και φορητά μέσα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας στο στάδιο σχεδιασμού νέων εγκαταστάσεων ή επεκτάσεων. Το τελικό παραδοτέο της μελέτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τεχνική προδιαγραφή για την υποβολή προσφορών εγκατάστασης νέων σταθερών συστημάτων πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας.  

Η Ergonomia προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας για όλες τις κατηγορίες κτιρίων
  • Επιτόπιο έλεγχο της καλής λειτουργίας των μέσων πυρόσβεσης, παρέχοντας την απαιτούμενη από την ελληνική νομοθεσία τεκμηρίωση
  • Σύνταξη Σχεδίων Εκκένωσης Εγκαταστάσεων
  • Μελέτες Σήμανσης Ασφαλείας - Οδεύσεων Διαφυγής
  • Εκπαίδευση Ομάδων Πυρασφάλειας
  • Υποστήριξη για την διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας