Η Ergonomia για να ελέγξει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με την υφιστάμενη νομοθεσία, καθώς και τις διεθνώς αναγνωρισμένες καλές πρακτικές σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας (ΑΥΕ) έχει δημιουργήσει και εφαρμόζει το δικό της μεθοδολογικό εργαλείο.

Σκοπός του ελέγχου συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της Ergonomia είναι να διαπιστωθούν οι τυχόν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας για την εκάστοτε επιχείρηση και να προσδιοριστούν οι ανάλογες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, προκειμένου η εγκατάσταση να συμμορφωθεί, οργανωτικά και τεχνικά, στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο.

Για το σκοπό αυτό γίνεται, αρχικά, έλεγχος στα αρχεία της εταιρείας όπως: άδειες, πιστοποιητικά, αδειοδοτήσεις εργαζομένων, αρχεία εκπαίδευσης, κ. λπ. Επίσης, εξετάζονται οι διαδικασίες και οι μελέτες (περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή γραπτή εκτίμηση του κινδύνου). Ενώ, παράλληλα, αξιολογούνται οι πρακτικές εργασίας, καθώς και ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.

Ο Έλεγχος συμμόρφωσης με τη νομοθεσία που εφαρμόζει η Ergonomia βοηθά την επιχείρηση:

  • Στην τήρηση της τεκμηρίωσης που απαιτείται για τα θέματα ΑΥΕ (βιβλία γραπτών υποδείξεων, βιβλίο ατυχημάτων, μελέτη εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου, κ.λπ.), ώστε η εταιρεία να αντεπεξέρχεται επιτυχώς σε οιονδήποτε έλεγχο της Επιθεώρησης Εργασίας.
  • Στην αναγνώριση των πιθανών κινδύνων που εκτίθεται ή δύναται να εκτεθεί ο κάθε εργαζόμενος, κάνοντας χρήση της διεθνώς αναγνωρισμένης μεθόδου Job Safety Analysis.
  • Στην αξιολόγηση της ασφάλειας των χώρων εργασίας, εντοπίζοντας πιθανούς κινδύνους όπως: σημεία εγκλωβισμού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, σημεία με κίνδυνο πτώσης από ύψος, και ανασφαλών προσβάσεων σε εξοπλισμό και χώρους εργασίας.
  • Στον έλεγχο της επάρκειας της σήμανσης των χώρων εργασίας, του εξοπλισμού εργασίας και των μηχανημάτων. Επίσης εξετάζεται η ύπαρξη σήμανσης και αποκλειστικών οδεύσεων διέλευσης οχημάτων σε αποθήκες και χώρους παραγωγής, για την εξασφάλιση ασφαλούς κίνησης πεζών εργαζόμενων.
  • Στην αξιολόγηση από πλευράς ασφάλειας του εγκατεστημένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Αναγνωρίζονται ανασφαλείς καταστάσεις κατά τη χρήση του εξοπλισμού σύμφωνα με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την ασφάλεια του εξοπλισμού εργασίας και των μηχανημάτων (Work Equipment and Machinery Directives) και τα εγχειρίδια των κατασκευαστών.
  • Στην αξιολόγηση της ασφαλούς χρήσης χημικών ουσιών.
  • Στη γενική αξιολόγηση διαδικασιών και μεθόδων εργασίας που στοχεύουν στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων κατά τη διάρκεια επικίνδυνων εργασιών.
  • Στην αξιολόγηση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (σεισμού, πυρκαγιάς κ.α.).
  • Στη γενική αξιολόγηση του περιβάλλοντος εργασίας για τα επίπεδα φωτισμού, θορύβου και σκόνης των χώρων εργασίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών Προτύπων.