Η διενέργεια Μετρήσεων Φυσικών και Χημικών Παραγόντων αποτελεί νομοθετική υποχρέωση κάθε επιχείρησης του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα στην οποία οι εργαζόμενοι μπορεί να εκτεθούν σε κάποιον βλαπτικό παράγοντα (π.χ. θόρυβος, σκόνες, διαλύτες, ακτινοβολίες, θερμοκρασία, ποιότητα αέρα), ή το επίπεδό τους να μην είναι το βέλτιστο για την εργασία που εκτελείται (π.χ. φωτισμός).

Για τη διενέργεια των μετρήσεων η Ergonomia διαθέτει διακριβωμένο εξοπλισμό και ακολουθεί μεθόδους μέτρησης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα. 


Η Ergonomia έχει την δυνατότητα μέτρησης των εξής παραγόντων:

 • Θόρυβος (εργασιακός και περιβαλλοντικός)
 • Φωτισμός (ένταση φωτισμού)
 • Θερμοκρασία
 • Σχετική Υγρασία
 • Ταχύτητα αέρα
 • Δείκτης Θερμικής Καταπόνησης (WBGT)
 • Μηχανικοί Κραδασμοί
 • Αέρια
 • Διαλύτες
 • Αιωρούμενα σωματίδια

Η επιλογή της Ergonomia

H Ergonomia, με πλέον των 25 χρόνων εμπειρίας στην Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας, αναλαμβάνει υπεύθυνα να μετρήσει τους Φυσικούς και Χημικούς παράγοντες αξιοποιώντας το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει.

Οφέλη της διεξαγωγής μετρήσεων από την Ergonomia

 • Εντοπισμός φυσικών ή/και χημικών παραγόντων στους χώρους εργασίας που πιθανόν να βρίσκονται εκτός των νομοθετημένων ή/και των προτεινόμενων τιμών, με αποτέλεσμα να έχουν βλαπτικές επιδράσεις στην υγεία των εργαζομένων, ή να δυσχεραίνουν την εργασία με επίπτωση στην απόδοσή της.
 • Εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων που συνδέονται με την έκθεση στους παράγοντες που μετρήθηκαν.
 • Διατύπωση προτάσεων για τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση των επαγγελματικών κινδύνων και τη διαμόρφωση ενός ευχάριστου και παραγωγικού περιβάλλοντος εργασίας.
 • Η εκπαίδευση των στελεχών της Ergonomia και η υψηλή ποιότητα των οργάνων μέτρησης που συνοδεύνται από τα πιστοποιητικά διακρίβωσης τους, εγγυώνται την ακρίβεια και την αξιοπιστία των μετρήσεων στους χώρους εργασίας.