Ο ανάθεση καθηκόντων επόπτη ακτινοπροστασίας, από μια επιχείρηση, για την επιτήρηση ή την εκτέλεση καθηκόντων ακτινοπροστασίας εντός αυτής, είναι απαραίτητη για τις πρακτικές που υπόκεινται σε έγκριση (καταχώριση ή αδειοδότηση) από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Σύμφωνα με τον ορισμό 53 του Κανονισμού Ακτινοπροστασίας (ΠΔ 101/2018, ΦΕΚ 194Α/20.11.2018) «επόπτης ακτινοπροστασίας» είναι το άτομο που έχει την τεχνική επάρκεια σε ζητήματα ακτινοπροστασίας σχετικά με έναν δεδομένο τύπο πρακτικής ώστε να εποπτεύει ή να διενεργεί την εφαρμογή διευθετήσεων ακτινοπροστασίας, Ο ρόλος αυτός μπορεί να αφορά, ενδεικτικά, επιχειρήσεις:

  • Εμπορίας ή/και τεχνικής υποστήριξης για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (ως επιχειρήσεις που απασχολούν «εξωτερικούς εργαζόμενους»).
  • Βιομηχανίες (όσες κάνουν χρήση πηγών ιοντίζουσας ακτινοβολίας, π.χ. για βιομηχανική ραδιογραφία).
  • Ερευνητικά εργαστήρια που κάνουν χρήση πηγών ιοντίζουσας ακτινοβολίας.
  • Επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες σε χώρους με πιθανά αυξημένη συγκέντρωση ραδονίου (π.χ. υπόγεια έργα).
  • Οποιαδήποτε επιχείρηση που στο πλαίσιο διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μπορεί να περιλαμβάνεται πιθανή έκθεση εργαζόμενων σε ιοντίζουσα ακτινοβολία.

 

Η Ergonomia υποστηρίζει επιχειρήσεις που ανήκουν σε παρόμοιες κατηγορίες δραστηριότητας προσφέροντας υπηρεσίες επόπτη ακτινοπροστασίας μέσω συνεργάτη που τα προσόντα του αναγνωρίζονται από την ΕΕΑΕ και, ειδικότερα, ενδο-επιχειρησιακής εκπαίδευσης για τα στελέχη αυτών των επιχειρήσεων που προβλέπεται να εμπλέκονται στις διαδικασίες ακτινικής παρακολούθησης εργαζόμενων, όπως αυτές ορίζονται από την ΕΕΑΕ.