Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, υποχρεωτικοί είναι οι αρχικοί έλεγχοι και οι περιοδικοί επανέλεγχοι μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης με βάση είτε τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων/ΚΕΗΕ (για εγκαταστάσεις προ του Μαρτίου 2006) είτε το ΕΛΟΤ HD 384 (εγκαταστάσεις μετά το Μάρτιο 2006).

Οι αρχικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται πριν από την ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης, καθώς επίσης, μετά από σοβαρή τροποποίησή της, ενώ επανέλεγχοι πραγματοποιούνται περιοδικά ανά διαστήματα που καθορίζονται από το είδος της εγκατάστασης.

Ο περιοδικός επανέλεγχος αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την εξασφάλιση της προστασίας του ανθρώπου και της περιουσίας από τους κινδύνους του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς μέσω αυτού εντοπίζονται επικίνδυνες παραλείψεις, κακοτεχνίες ή βλάβες όπως π.χ. ασυνέχειες γειώσεων, σφάλματα μονώσεων καλωδίων, μη λειτουργικά ρελέ διαρροής κ.α. που μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μέθοδος περιοδικού επανελέγχου μπορεί να αποτελέσει και η υπέρυθρη θερμογράφηση, η οποία πραγματοποιείται από πιστοποιημένο Θερμογράφο Επιπέδου 1 (Level 1 Thermographer).

Το τμήμα Ηλεκτρικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Ασφάλειας της Ergonomia , αναλαμβάνει:

 • Τη διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων και μετρήσεων που προβλέπονται από το ισχύον για την εγκατάσταση πρότυπο (ΚΕΗΕ ή ΕΛΟΤ 384) και παράδοση έκθεσης αποκλίσεων.
 • Μετά τη διόρθωση των αποκλίσεων από τον πελάτη, πραγματοποιούνται, όπου απαιτούνται, επαναληπτικοί έλεγχοι για την επιβεβαίωση της πληρότητας των παρεμβάσεων.
 • Συντάσσονται και παραδίδονται:
  1. Πρωτόκολλο Ελέγχου ή/και Επανελέγχου Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ ή ΕΛΟΤ HD 384.
  2. Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης.
  3. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) υπογεγραμμένη από αδειούχο εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.
 • Έλεγχο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εξοπλισμού σε περιοχές με κίνδυνο δημιουργίας εκρηκτικής ατμόσφαιρας από πιστοποιημένο συνεργείο ATEX με εκπαιδευμένο στα ισχύοντα πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ 60079-14 κ 17) προσωπικό.
 • Σύνταξη αναφοράς ελλείψεων και προτάσεων επανόρθωσης.
 • Έκδοση αναφορών ελέγχου κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60079-17.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν. 3844/2010 και Π.Δ. 108/2013), ο υπογράφων την ΥΔΕ ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης πρέπει να συνάπτει ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, ανάλογης της φύσης και της έκτασης του κινδύνου που μπορεί να προκύψει για την εγκατάσταση. Η Ergonomia έχει συνάψει συμβόλαιο επαγγελματικής ευθύνης με τους Lloyd’s, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.


Η αποτύπωση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης προβλέπεται από τη νομοθεσία καθώς εκτός από τα πρωτόκολλα ελέγχου και την έκθεση παράδοσης, η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) πρέπει να συνοδεύεται και από:

 • Μονογραμμικά Σχέδια Εγκατάστασης.
 • Μονογραμμικά Σχέδια Πινάκων.

Εξάλλου, η ύπαρξη επικαιροποιημένων σχεδίων της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης προστατεύει τον εργαζόμενο, ιδιαίτερα τον συντηρητή, από ανεπιθύμητη ενεργοποίηση και διευκολύνει τις εργασίες συντήρησης.

Το τμήμα Ηλεκτρικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Ασφάλειας της Ergonomia αναλαμβάνει την παραγωγή των μονογραμμικών σχεδίων μιας εγκατάστασης καθώς και των μονογραμμικών ή /και πολυγραμμικών σχεδίων πινάκων που βρίσκονται εντός αυτής.Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή (ATEX 137_ 99/92/EK) και Ελληνική (Π.Δ. 42/2003) νομοθεσία πρόληψης και προστασίας από Εκρήξεις (ΑΤΕΧ), σε χώρους με κίνδυνο δημιουργίας εκρηκτικής ατμόσφαιρας, είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με προστασία από εκρήξεις (αντιεκρηκτικού τύπου), κατασκευασμένου σύμφωνα με την οδηγία ATEX 95 (94/9/EK), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από τη νέα οδηγία ΑΤΕΧ 2014/34/ΕΕ.

Για την εξασφάλιση και διατήρηση του επιπέδου προστασίας, θα πρέπει να πραγματοποιείται σειρά ελέγχων και περιοδικών επανελέγχων που θα επιβεβαιώνουν την ορθή εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία του εγκατεστημένου ΑΤΕΧ εξοπλισμού.

Οι έλεγχοι αυτοί όπως ορίζει και το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.14 και ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.17 από εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο σε αυτά τα πρότυπα προσωπικό.

Η Διεύθυνση Βιομηχανικής Ασφάλειας της Ergonomia με την εκτενή εμπειρία της στην Πρόληψη και Προστασία από Εκρήξεις, συνεργάζεται με την εταιρία Βιομηχανικών Εφαρμογών DeltaTech Industrial Engineering και διαθέτει πιστοποιημένο (CompEx) ηλεκτρολόγο και συνεργείο, για το σχεδιασμό, επιλογή, περιοδικό έλεγχο και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ATEX, σύμφωνα με τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.14 και ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.17.

“Οι επιθεωρήσεις χρειάζονται λιγότερο χρόνο από τις επισκευές"

Η υπέρυθρη θερμογράφηση είναι μια από τις ασφαλείς και πιο αποτελεσματικές μεθόδους επιθεώρησης της λειτουργικής κατάστασης του εξοπλισμού εργασίας. Παρέχει την δυνατότητα διενέργειας ελέγχων δίχως να απαιτείται επαφή με τον εξοπλισμό και δύναται να εντοπίσει προβλήματα που δεν είναι ανιχνεύσιμα με τις παραδοσιακές μεθόδους του οπτικού και λειτουργικού ελέγχου. Η εφαρμογή θερμογραφικού ελέγχου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες τυποποιημένες διαδικασίες συντήρησης, εξασφαλίζει αξιοπιστία, ασφάλεια και συμβάλει στον έλεγχο και την αποφυγή των ξαφνικών βλαβών.

“Η αξιοπιστία μπορεί να σχεδιαστεί και να ενσωματωθεί στον εξοπλισμό αλλά για να διατηρηθεί, απαιτείται αποτελεσματική συντήρηση”

Τα μοτίβα διάχυσης της θερμότητας που ανιχνεύονται από μια θερμοκάμερα μπορούν να αποκαλύψουν όλους τους πιθανούς τρόπους αστοχίας που δύναται να παρουσιάσει ο βιομηχανικός εξοπλισμός. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο χρόνος διακοπής που προκαλούν τέτοιες βλάβες και αυξάνεται η συνολική ασφάλεια, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία. Η περαιτέρω καταγραφή και τεκμηρίωση των θερμικών τάσεων του εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορη αναγνώριση τυχόν ασυνήθιστων τιμών για περαιτέρω επιθεώρηση.

“Ασφαλείς συνθήκες εργασίας σε κάθε βασικό τομέα”

Οι υπέρυθρες θερμοκάμερες μπορούν να εντοπίσουν και να αναγνωρίσουν προβλήματα στους εξής βασικούς τομείς:

 • Ηλεκτρολογικά: Χαλαρές, υπερβολικά σφικτές, διαβρωμένες επαφές, ελαττωματικές συστοιχίες εξοπλισμού, κατεστραμμένες μονώσεις, στηρίγματα και σύνδεσμοι, σταθερές συστοιχίες μπαταριών και φορτιστών, κτλ.
 • Κινητήρες: Φθαρμένα ρουλεμάν μοτέρ και αξόνων, επικείμενες αστοχίες κουζινέτων, προβλήματα ζεύξης αξόνων, κακή λίπανση, αστοχίες φλαντζών, κιβώτια ταχυτήτων, ιμάντες μετάδοσης κίνησης, κτλ.
 • Αντλίες, ανεμιστήρες και συμπιεστές: Ρουλεμάν, στεγανοποιήσεις, ζεύξης αξόνων, ιμάντες μετάδοσης κίνησης και τροχαλίες, διαρροές, κτλ.
 • Κτίρια: Στοιχεία φέρουσας τοιχοποιίας, τοίχοι, οροφές, ανοίγματα, στοιχεία μονώσεων, συστήματα HVAC, κτλ.
 • “Μείωση των βλαβών του εξοπλισμού και των διακοπών της παραγωγής”

  Η υπέρυθρη θερμογράφηση εφαρμόζεται σε νέες ή υπάρχουσες εγκαταστάσεις, λόγω αλλαγών στις λειτουργικές συνθήκες ή στα φορτία τους, λόγω πρότερου ιστορικού βλαβών ή λόγω περιβαλλοντολογικών αλλαγών. Τα κύρια οφέλη είναι:

 • Προστασία κεφαλαίου, ο εξοπλισμός που συντηρείται σωστά έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μεγαλύτερη αποδοτικότητα.
 • Διαχείριση ρίσκου, ένα πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης διασφαλίζει την προστασία έναντι ατυχημάτων, απώλειας παραγωγής και απώλειας κερδών διαμέσου της έγκαιρης αναγνώρισης όλων των πιθανών τμημάτων ελαττωματικού εξοπλισμού.
 • Ενεργειακή αποδοτικότητα, ο εξοπλισμός που συντηρείται σωστά και προστατεύεται έναντι τυχόν δυσλειτουργιών, έχει λιγότερες απώλειες και επομένως λειτουργεί πιο αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια.
 • Αυξημένος χρόνος λειτουργίας και κερδοφορία, οι καλές πρακτικές συντήρησης οδηγούν σε μειωμένες διακοπές της παραγωγής, αποδοτικότερη εργασία και αυξημένη παραγωγικότητα.
 • Μείωση των -κατά συνήθεια- απουσιών, η απροβλημάτιστη λειτουργία οδηγεί σε βελτίωση του ηθικού των εργαζομένων.
 • Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών,ο σωστά συντηρημένος εξοπλισμός είναι πολύ λιγότερο πιθανόν να προκαλέσει οποιαδήποτε μορφή δυσλειτουργίας.