Η Ergonomia έχοντας αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα της Προστασίας από Εκρήξεις μπορεί να σας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλα τα πεδία εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας 2014/34/ΕΕ (ΑΤΕΧ) για την πιστοποίηση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και προστατευτικών συστημάτων που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

 • Καθοδήγηση & Βοήθεια για την εφαρμογή των Διαδικασιών Αξιολόγησης Συμμόρφωσης του προϊόντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις ΑΤΕΧ (Άρθρο 13), όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
 • Επικοινωνία/ Συνεργασία με Κοινοποιημένους Οργανισμούς Πιστοποίησης για τη διεκπεραίωση της Πιστοποίησης.

 

 • Σύνταξη Τεχνικού Φακέλου για το προϊόν, Πλήρης Προετοιμασία Τεχνικής Τεκμηρίωσης με βάση την αξιολόγηση κινδύνου και συμμόρφωσης με την Κοινοτική Οδηγία.

 

 

 • Αναβάθμιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας σας κατά EN ISO 80079-34 για Παραγωγή Εξοπλισμού κατάλληλου για εκρήξιμες ατμόσφαιρες.

 

 • Εκπαίδευση των εργαζομένων σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας (ΑΤΕΧ).

 

 • Τακτική Ενημέρωσή σας σχετικά με τροποποιήσεις των σχετικών εφαρμοστέων Οδηγιών/ Προτύπων.

 

 • Βοήθεια για την επέκταση της πιστοποίησης ATEX/(IECEx) σε εθνικές πιστοποιήσεις π.χ. CSA, UL, Βραζιλίας, Κορέας, Ρωσίας κλπ.

 

Σε ποιους απευθυνόμαστε:

 

Σε κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς ή διανομείς αντιεκρηκτικού μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ή προστατευτικών συστημάτων που επιθυμούν να θέσουν τα προϊόντα τους στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • Κατασκευαστές:

(κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει προϊόν ή που αναθέτει σε άλλους το σχεδιασμό ή την κατασκευή προϊόντος και διοχετεύει στην αγορά το προϊόν αυτό υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του ή το χρησιμοποιεί ο ίδιος.)

 • Εξουσιοδοτημένους Αντιπροσώπους:

(κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, που έχει λάβει γραπτή εντολή από κατασκευαστή να ενεργεί εξ ονόματός του για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων.)

 • Εισαγωγείς:

(κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση που διαθέτει προϊόν τρίτης χώρας στην αγορά της Ένωσης)

 • Διανομείς:

(κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, άλλο από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο καθιστά διαθέσιμο το προϊόν στην αγορά·)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών εφαρμόζονται στους εισαγωγείς και στους διανομείς.

Σημείωση: ο εισαγωγέας ή ο διανομέας θεωρείται κατασκευαστής και υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 6 της 2014/34/EE:

 • όταν διαθέτει προϊόν στην αγορά με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του ή
 • τροποποιεί προϊόν που διατίθεται ήδη στην αγορά κατά τρόπο που είναι δυνατόν να θίξει τη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία.

 

Οφέλη Προς τον Πελάτη

 

 • Η Ergonomia με την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής για την τεκμηρίωση συμμόρφωσης του εξοπλισμού με βάση τις απαιτήσεις της ΑΤΕΧ, καλύπτει το κενό που δημιουργείται καθώς ένας Κοινοποιημένος Οργανισμός Πιστοποίησης κατά την Οδηγία δε μπορεί να παρέχει τέτοιου είδους υπηρεσία στον Κατασκευαστή.

 

 • Απευθυνόμενος στην Ergonomia για να υποστηρίξει τη Διαδικασία Συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της ATEX, οι Κατασκευαστές μπορούν να αντλήσουν από τις ήδη υπάρχουσες τεχνικές γνώσεις και εμπειρίες.

 

 • Η Ergonomia έχοντας τυποποιήσει τη διαδικασία πιστοποίησης παρέχει τεχνικές προδιαγραφές, ενημέρωση για κατάλληλα πρότυπα και καθοδηγεί στην προετοιμασία της τεκμηρίωσης συμμόρφωσης, επιταχύνοντας τη διαδικασία πιστοποίησης κατά ATEX και διασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα φτάνουν ταχύτερα στην αγορά (περιορισμός χρόνου, περιπλοκότητας και κόστους της διαδικασίας πιστοποίησης).

 

 • Πιο εύστοχος σχεδιασμός και τοποθέτηση προϊόντος με βάση τις ανάγκες της αγοράς (βάσει εμπειρίας στις εγκαταστάσεις εξοπλισμού).

 

 • Συνεχής Ενημέρωση και Εκπαίδευση σχετικά με τη Νομοθεσία.

 

Εάν είστε, επομένως, Κατασκευαστής ηλεκτρολογικού ή μηχανολογικού εξοπλισμού και θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης και τις ευκαιρίες που προσφέρει η έγκριση κατά ΑΤΕΧ, επικοινωνήστε μαζί μας.