Η ανάλυση κινδύνων από μεγάλα βιομηχανικά ατυχήματα, είτε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας SEVESO III (Κ.Υ.Α. 172058/2016 ή Κ.Δ.Π. 347/2015) είτε ως ξεχωριστή μελέτη, είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την αναγνώριση κινδύνων, τον προσδιορισμό πιθανοτήτων εκδήλωσής τους, καθώς επίσης την εφαρμογή μέτρων αποτροπής και περιορισμού συνεπειών.

Οριοθετώντας την περιοχή που θα επηρεαστεί από συγκεκριμένα επίπεδα θερμικής ακτινοβολίας, υπερπίεσης και τοξικής δόσης μετά από την εκδήλωση ενός μεγάλου ατυχήματος (Εκτίμηση Επιπτώσεων), είναι δυνατόν να αναβαθμιστούν οι διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και να χωροθετηθεί ο κρίσιμος από πλευράς ασφάλειας εξοπλισμός, έτσι ώστε να διατηρείται η ακεραιότητα και η λειτουργικότητά του. Επιπρόσθετα, είναι δυνατόν να προταθούν ανταποδοτικές από πλευράς κόστους λύσεις για την αναβάθμιση των Κτιρίων με Μόνιμες Θέσεις Εργασίας, έτσι ώστε να ενισχυθεί το επίπεδο ασφάλειας των εργαζομένων.

Μέσω της Ποσοτικοποιημένης Ανάλυσης Επικινδυνότητας προκύπτουν οι καμπύλες ατομικής επικινδυνότητας, οι οποίες αποτυπώνουν την πιθανότητα βλάβης σε άτομα λόγω της λειτουργίας της εγκατάστασης. Η πιθανολογική αυτή προσέγγιση μπορεί να οπτικοποιήσει τη σημασία των δικλείδων ασφάλειας, καθώς επίσης να βοηθήσει στις αποφάσεις σχετικά με μελλοντικές αλλαγές στην εγκατάσταση και στην εφαρμογή προληπτικού συστήματος ελέγχων με βάση την επικινδυνότητα (riskbased).

Μπορείτε να κατεβάσετε την μπροσούρα εδώ.

 • Εκτίμηση Επιπτώσεων (Λογισμικό EFFECTS).
 • Ποσοτικοποιημένη Εκτίμηση Επικινδυνότητας (Quantitative Risk Assessment, QRA, Λογισμικό RISKCURVES).
 • Εκτίμηση Επικινδυνότητας Κτιρίων με Μόνιμες Θέσεις Εργασίας (Occupied Building Risk Assessment).
 • Σύνταξη Μελετών Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.
 • Εκπαίδευση Προσωπικού Μεταφορικών Επιχειρήσεων σε θέματα ADR (Accord Dangerous Routier).
 • Μελέτες SEVESO III (Μελέτες Ασφάλειας, Κοινοποιήσεις).
  1. Έλεγχος υπαγωγής της μονάδας στιςδιατάξεις SEVESO με βάση θεσμοθετημένους κανόνες (αθροιστικός κανόνας, κανόνας του 2% κ.λπ.).
  2. Περιγραφή των επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP).
  3. Αναγνώριση κινδύνων (HAZOP, HAZID, Λογισμικό PHA-PRO).
  4. Εκτίμηση της έκτασης και της σοβαρότητας των συνεπειών μεγάλων ατυχημάτων.
  5. Σύνταξη ή αναθεώρηση Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης.
  6. Σύνταξη ή αναθεώρηση Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων.
  7. Επισκόπηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και προτάσεις για βελτίωση στο πλαίσιο της πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων.