Η πλειοψηφία των ατυχημάτων που συμβαίνουν έχουν ως πρώτο παράγοντα ευθύνης το ανθρώπινο λάθος. H ανθρώπινη απόδοση, κατά συνέπεια αποτελεί βασική παράμετρος όσον αφορά στην ασφάλεια.

Η ανθρώπινη αξιοπιστία ορίζεται ως «η ικανότητα του ανθρώπου να πραγματοποιεί μία ενέργεια που έχει εκμάθει, κάτω από δεδομένες συνθήκες, και για μία καθορισμένη χρονική περίοδο» (Leplat 1985).

Η διερεύνηση των αιτιών των ανθρωπίνων λαθών με στόχο τη βελτίωση της ανθρώπινης αξιοπιστίας, προϋποθέτει τη μελέτη τόσο του ανθρώπινου παράγοντα όσο και του συστήματος εργασίας, υπό το πρίσμα της αλληλεπίδρασης τους.

Εκτίμηση της Ανθρώπινης Αξιοπιστίας (Human Reliability Assessment)

Σκοπός της εκτίμησης της Aνθρώπινης Aξιοπιστίας είναι:

  1. Η Αναγνώριση των λαθών
  2. Η Ενδεχόμενη Ποσοτικοποίηση τους και
  3. Η Μείωσή τους

Μέσω της εκτίμησης της Ανθρώπινης Αξιοπιστίας είναι δυνατό να ληφθούν μέτρα για τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης λαθών και ως εκ τούτου να βελτιωθεί η συνολική ασφάλεια του συστήματος εργασίας.

Η Ergonomia προσφέρει διάφορες μεθόδους εκτίμησης της ανθρώπινης αξιοπιστίας που μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης:

  • Τεχνικές αναγνώρισης κινδύνων (Human HAZOP, Technique for Human Error Assessment κ.λπ.).
  • Μέθοδοι αξιολόγησης από ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες (Absolut Probability Judgment, APJ κ.λπ.).
  • Μέθοδος BowTie στην εκτίμηση της Ανθρώπινης Αξιοπιστίας.