Η εκτέλεση πολύπλοκων τεχνικών έργων προϋποθέτει πάντοτε ιδιαίτερες απαιτήσεις σε γνώση, εμπειρία, ειδίκευση και μέθοδο. Η Ασφάλεια δε, υπόκειται σε ένα περίπλοκο πλέγμα νομοθεσίας, προτύπων, καλών πρακτικών και τεχνικών περιορισμών, που, κάτω από τα συχνά στενά χρονικά περιθώρια που συνήθως θέτει το χρονοδιάγραμμα των έργων, καθιστούν τη συνολική διοίκηση του έργου (δηλαδή περιλαμβανομένης της Ασφάλειας) μια αδήριτη αναγκαιότητα.

Η γνώση και εμπειρία της Ergonomia, σε συνδυασμό με τη διεπιστημονική ομάδα μηχανικών που διαθέτει και τη βαθιά γνώση στη διαχείριση κάθε είδους κινδύνου (ανθρωπίνου, κινδύνων έργου, κτλ), διασφαλίζει τη βέλτιση διοίκηση του έργου σε όλα τα επίπεδα και στάδια:

  • από τη μελέτη και το σχεδιασμό, τον έλεγχο όλων των απαιτούμενων μελετών ΑΥΕ και τη συμπλήρωση αυτών αν απαιτείται,
  • την ορθή συγγραφή των συμβάσεων όπου κατανέμονται ορθά υποχρεώσεις και απαιτήσεις,
  • την οργάνωση του εργοταξίου, από την αρχή με ασφάλεια: οργανόγραμμα, αρμοδιότητες και καθήκοντα,
  • τη συγγραφή οδηγιών και διαδικασιών, τον έλεγχο επάρκειας υπαρχόντων κα.,
  • την επίβλεψη και εκτέλεση των εργασιών, την εκπαίδευση του προσωπικού,
  • έως και τη δοκιμαστική λειτουργία και παράδοσή του στον Πελάτη.

Στον τομέα των Τεχνικών Έργων, η Ergonomia προσφέρει κατά περίπτωση τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Υπηρεσίες Συμβούλου ΑΥΕ προς τον Κύριο του Έργου, για την επίβλεψη του Κυρίου Αναδόχου
  • Παρακολούθηση Ποιότητας Έργου
  • Έλεγχος, ανασκόπηση και συμπλήρωση μελετών, οδηγιών και διαδικασιών ασφαλείας που εφαρμόζονται στο εργοτάξιο
  • Εκπαίδευση ΑΥΕ για κάθε κατηγορία εργασιών