Για εμάς στην Ergonomia: Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΗ!

 

Για αυτό διοργανώνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα και ανοιχτά σεμινάρια που καλύπτουν πλήρως τις εργοδοτικές υποχρεώσεις (Π.Δ. 17/96, αρ. 12), προσφέροντας προστιθέμενη αξία σε στελέχη και εργαζομένους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα σεμινάρια της Ergonomia είναι βιωματικού χαρακτήρα. Μέσω της διάδρασης προσφέρουν στον συμμετέχοντα τις απαραίτητες γνωσεις στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας καθώς και της Βιομηχανικής Ασφάλειας. Στόχος είναι να μπορεί ο εργαζόμενος σας να ανταποκριθεί στις σύγχρονες και απαιτητικές ανάγκες της επιχείρησης σας.

Η διοργάνωση ακολουθεί τις αυστηρές διαδικασίες εκπαίδευσης που εφαρμόζει η Ergonomia, για τις οποίες έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2015.

Τα σεμινάρια μπορούν να επιδοτηθούν από το ΛΑΕΚ (0.24%)

ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2020

Πληροφορίες: στο Τμήμα Εκπαιδεύσεων τηλ. 210 2201343, email: seminars@ergonomia.gr