Ασφάλεια Μηχανημάτων

Ενδεικτική Θεματολογία Εκπαίδευσης

•Ανάλυση της Νομοθεσίαςγια τα Μηχανήματαμε συνοπτική παρουσίαση των απαιτήσεών της (Π.Δ. 57/2010/ Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/42/ΕΚ)

•Ανάλυση της Νομοθεσίας που σχετίζεται με την ασφαλή χρήση των μηχανημάτων(Π.Δ. 395/94/ Ευρωπαϊκή οδηγία2009/104/ΕΚ)

•Σταθεροί προφυλακτήρες(εναρμονισμένα πρότυπα, αποστάσεις ασφαλείας,ορθές πρακτικές)

•Εισαγωγή στις ασφαλιστικές διατάξειςαυτοματισμού(επίπεδο αξιοπιστίας, αρχιτεκτονική σχεδίασης, εφαρμοσμένα παραδείγματα)

•Εισαγωγή στους κανονισμούς για τα χειριστήρια•Εισαγωγή στην κατάρτιση σχεδίωνLock-Out/Tag-Out(Lo-To)για τα μηχανήματα

•Παραδείγματα καλών και κακών πρακτικών στη βιομηχανία.

Δείτε περισσότερα στο pdf που ακολουθεί:

Κατηγορία

Εκπαιδεύσεις