Εκπαίδευση στα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας

Ενδεικτική Θεματολογία Εκπαίδευσης

• Εισαγωγή στην Α&ΥΕ - Διαχείριση Ασφαλείας στην Επιχείρηση
• Νομοθετικό Πλαίσιο
• Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου
• Ρόλος - Έργο Τεχνικού Ασφαλείας (Οργάνωση, Μεθοδολογία Επιθεώρησης
Χώρων, Εργαλεία Υποστήριξης, Διερεύνηση Ατυχημάτων)
• Πυρασφάλεια - Έκτακτη Ανάγκη
• Ασφάλεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Εργαλεία Χειρός
• Φυσικοί Παράγοντες (Θόρυβος, Μικροκλίμα, Η/Μ ακτινοβολία, κ.λπ.)
• Κίνδυνοι από χημικούς παράγοντες
• Κίνδυνοι από το Ηλεκτρικό Ρεύμα
• Επίβλεψη Υγείας - Α΄ Βοήθειες - Στρες
• Σήμανση Χώρων Εργασίας
• Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων
• Μέσα Ατομικής Προστασίας
• Κουλτούρα Ασφαλείας - Ασφαλής Συμπεριφορά.

Δείτε περισσότερα στο pdf που ακολουθεί:

Κατηγορία

Εκπαιδεύσεις