Εργονομία Θέσεων Εργασίας

Ενδεικτική Θεματολογία της Εκπαίδευσης 

Αναλυτικά, διενεργούνται τα εξής:

• Αρχική επισκόπηση των χώρων από τους ειδικούς της Ergonomia,
για εξοικείωση τους με τη συγκεκριμένη εγκατάσταση και διανομή
στους εργαζόμενους του συνοπτικού Οδηγού Εργονομικής
Διευθέτησης Γραφείων.

• Επιμόρφωση έως 30 λεπτά ανά ομοιογενή ομάδα (2 ομάδες: γραφεία
& αποθήκη) σε αίθουσα, με θεματολογία:

  1. εργονομική διευθέτηση θέσεων εργασίας σε γραφεία ή
  2. αποθήκες & πρόληψη μυοσκελετικών κινδύνων
  3. συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος (φωτισμός, θόρυβος,
  4. θερμική άνεση, αερισμός)
  5. καλές πρακτικές για υγεία, πρόληψη ατυχημάτων και ευεξία στο γραφείο και στην αποθήκη

• Επιτόπια συμβουλευτική (υποδείξεις/παρεμβάσεις) εξατομικευμένη
σε κάθε θέση εργασίας (5 έως 10 λεπτά/θέση).

• Συμπλήρωση «Ατομικής Κάρτας Εργονομικών Υποδείξεων» με
προσωποποιημένες υποδείξεις που παραδίδεται στον εργαζόμενο.

Δείτε περισσότερα στο pdf που ακολουθεί:

Κατηγορία

Εκπαιδεύσεις