Κουλτούρα Ασφαλείας Στελεχών

Ενδεικτική Θεματολογία της Εκπαίδευσης

• Γιατί συμβαίνουν τα ατυχήματα / “ποιος φταίει” / ποιες οι επιπτώσεις τους
• Ανασφαλείς καταστάσεις και ανασφαλείς ενέργειες
• Είδη ατυχημάτων
• Η απόσταση μεταξύ ανασφαλούς κατάστασης και σοβαρού ατυχήματος
• Ο ρόλος του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
(ΣΔΥΑΕ)
• Κτίζοντας την Ηγεσία σε ένα ολιστικό Σύστημα Διαχείρισης Υγείας &
Ασφάλειας
• Ο ρόλος του προϊσταμένου / Ορατή ηγεσία στην Υγεία & Ασφάλεια
• Η σημασία της επικοινωνίας Υγείας & Ασφάλειας στην ευαισθητοποίηση των
εργαζομένων
• Μεθοδολογία επιθεώρησης ανασφαλών καταστάσεων και ενεργειών
• Σκοπός, αξία και μεθοδολογία εκτίμησης της επικινδυνότητας
• Μέτρα πρόληψης και προστασίας (τεχνικά, οργανωτικά και διοικητικά μέτρα)
• Ενέργειες συνεχούς βελτίωσης

Δείτε περισσότερα στο pdf

Κατηγορία

Εκπαιδεύσεις