Διευρύνθηκαν οι ειδικότητες Τεχνικού Ασφάλειας κατά δραστηριότητα επιχειρήσεων

fek banner

Με την δημοσίευση της Απόφασης του Υπουργείου Εργασίας  με αρ. 83324 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 5683/27-09-2023) διευρύνονται οι ειδικότητες του Τεχνικού Ασφάλειας που μπορούν να αναλαμβάνουν τα σχετικά καθήκοντα στις επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια αναγκαία και πολύ σημαντική επικαιροποίηση του άρθρου 13 του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε., ν.3850/2010). Με την αλλαγή αυτή θα αξιοποιούνται ειδικότητες όπως του μηχανικού περιβάλλοντος και ορυκτών πόρων, οι οποίες δεν υπήρχαν όταν θεσπίσθηκε ο αρχικός ν.1568/85 για την ΑΥΕ στην Ελλάδα, σε εναρμόνιση με την κοινοτική οδηγία πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ.

 

Τύπος άρθρου

Νέα του Κλάδου
Νομοθεσία & Πρότυπα
2023-09-29